آخرین مطالب
بیماری غربالی درختان میوه ی هسته دار و مبارزه با آن

بیماری غربالی درختان میوه ی هسته دار و مبارزه با آن

در اﯾﺮان بیماری غربالی درختان میوه روی درﺧﺘﺎن زرد آﻟﻮ، ﮔﯿﻼس، آﻟﺒﺎﻟﻮ، ﮔﻮﺟﻪ، آﻟﻮ، ﻫﻠﻮ، ﺷﻠﯿﻞ و ﺑﺎدام دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. و در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ زردآﻟﻮ ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدي وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ. علائم بیماری پیدایش لکه های شانکر مانند محتوي اسپورودوکیومهاي قارچ روي شاخههاي به قطر ۳ تا ۱۰ میلیمتر در هلو، شلیل و بادام معمول است. این لکهها درآغاز پیدایش کوچک و ارغوانی بوده، ولی به تدریج بزرگتر شده قطرشان به ۳ تا ۱۰ میلیمتر میرسد ورنگشان متمایل به قهوهاي میشود. لکههاي روي برگ در هواي گرم و خشک از پهنک برگ جدا شده، میریزند و برگ سوراخ سوراخ میشود و به همین دلیل این بیماري را غربالی نامیدهاند. لکههاي روي میوهها معمولاً در نیمهي بالایی سطح آنها بروز کرده، سرانجام […]

بیماری شانکر سیتوسپورایی گردو و مبارزه با آن

بیماری شانکر سیتوسپورایی گردو و مبارزه با آن

بیماری شانکر سیتوسپورایی گردو از گذشته به طور پراکنده در ایران شیوع داشته است که هم اکنون، در بیشتر درخت هاي گردو شایع است.گاهی درختان ۵ تا ۶ ساله ي بیمار به طور کامل خشک می شوند. علائم بیماری سرشاخه هاي درختان مبتلا بر اثر بیماري می خشکند و در سطح آنها برجستگی ها مخروطی به اندازه ي ته سنجاق به وجود می آید و رنگ پوست آنها تیره می شود. پوست شاخه هاي چند ساله ي گردو نیز بر اثر ابتلا به این بیماري به رنگ قهوه اي تیره در آمده شاخه ها می خشکند. عامل بیماری دو گونه قارچ می تواند عامل شانکر سیتوسپورایی گردو باشد، Cytospora juglandicola و C. juglandina استروماي چند حفره اي و پیکنید دار […]

بیماری سفیدک پودری پسته و مبارزه با آن

بیماری سفیدک پودری پسته و مبارزه با آن

سفیدک پودری پسته که سفیدک سطحی و سفیدك حقیقی پسته هم نامیده می شود در بعضی از باغ هاي پسته ي دماوند، قزوین، جبال بارز، کرمان، رفسنجان و زرند گزارش شده است. علائم بیماری اولین نشانه ی سفیدک پودری پسته به صورت لکه های سفید متمایل به خاکستري در سطح زیرین برگ ها بروز می کند. پس از آن لکه ها به هم پیوسته، قشر تار عنکبوتی کم پشتی از میسلیوم هاي قارچ به وجود می آید و نوعی خوردگی و بافت مردگی در این قسمت ها دیده می شود. سطح بالایی برگ هاي آلوده درست در محل لکه هاي زیر برگ، سبز کم رنگ متمایل به زرد می شود.در اواخر شهریور ماه لابه لاي قشر میسلیومی در سطح زیرین […]

بیماری ماسوی پسته و نحوه مبارزه با آن

بیماری ماسوی پسته و نحوه مبارزه با آن

ماسوی پسته در سال ۱۳۴۳ از استان کرمان گزارش شد. نوع بیماري و علل ظهور آن نامعلوم بود. این بیماري همچنین از مناطق پسته خیز دامغان، فارس و قزوین و کرمان در همین سال گزارش شد. باغداران رفسنجان آنرا ماسو (ماست مانند) نامیدند. این بیماری فقط به مغز دانه ی پسته خسارت میزند و باعث فساد مغز پسته می شود. علائم بیماری علائم بیماری ماسوی پسته فقط در مغز دانه ی پسته بروز می کنند و در سایر اندامهاي درخت دیده نمی شوند. مغز میوه ها تغییر شکل یافته، می خشکند یا لکه هاي بافت مرده روي آنها ظاهر می شوند و زمانی در مغز میوه هاي نارس آلوده، ماده ای چسبناک و بی رنگ متمایل به سفید، ماست مانند، […]

بیماری آنتراکنوز گردو و نحوه مبارزه با آن

بیماری آنتراکنوز گردو و نحوه مبارزه با آن

بیماری آنتراکنوز گردو ، اولین بار در ۱۸۱۵ از اروپا گزارش شد. در بیشتر مناطق گردو خیز ایران ازجمله تهران، قزوین، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، گلستان، مازندران، گیلان، کرمانشاه، کردستان، خراسان و برخی از نواحی استان سمنان شیوع دارد. در استان هاي همدان، مرکزي، اصفهان و کرمان دیده نشده است. علائم بیماری بیماری آنتراکنوز گردو به برگ ، دمبرگ ، سرشاخه ها و میوه هاي جوان حمله می کند. روي برگ ها لکه هاي کوچک قهوه ای قرمز با مرکز قهوه اي خاکستري تشکیل می شوند. بعداً از اردیبهشت تا اوایل خرداد در متن این لکه ها نقاط سیاه رنگی در زیر برگ به وجود می آید که آسروول هاي قارچ عامل بیماري هستند. روي سر شاخه ها زخم […]

پژمردگی ورتیسلیومی درختان میوه ی هسته دار

پژمردگی ورتیسلیومی درختان میوه ی هسته دار

پژمردگی ورتیسلیومی ، در جهان این بیماري روي زردآلو، هلو، آلو، گیلاس، آلبالو و شلیل گزارش شده است. علاوه بر درختان مذکور پایه هایی که معمولاً براي این درختان به کار می روند نیز نسبت به پژمردگی ورتیسلیومی حساس هستند. این پایه هاي حساس شامل آلوي میروبالان و گیلاس محلب هستند. در ایران این بیماري روي زردآلو در شاهرود، خوي، استانهاي کرمان و سمنان؛ روي بادام در نیشابورف استان سمنان، کرمان و چهارمحال و بختیاری؛ روي گیلاس و آلبالو در استان کرمان روي آلو و گوجه در گرگان و استان مازندران گزارش گردیده است. علائم بیماری پژمردگی ورتیسلیومی در زرد آلو و بادام، نخستین نشانه ي بیماري به شکل پژمردگی ناگهانی برگهاي یک یا چند شاخه در اوایل تابستان بروز […]

بیماری سفیدک پودری (نمدی) هلو و دیگر درختان هسته دار

بیماری سفیدک پودری (نمدی) هلو و دیگر درختان هسته دار

سفیدک پودری (نمدی) هلو ، نخستین بار توسط مرحوم اسفندیاري در سال ۱۳۲۶ در ایران گزارش شد. سفیدك پودري هلو به شبرنگ و شلیل نیز حمله میکند. این بیماري در نهالستانهاي درختان مذکور بهشدت شیوع دارد و خسارت هنگفتی به آنها وارد میسازد. علائم بیماری علائم سفیدک پودری (نمدی) هلو در تمام طول سال روي درختان آلوده مشاهده میشود. در اوایل بهار چند هفته پس از باز شدن برگها تا اواخر تابستان نشانهي بیماري روي برگ و میوه کاملاً مشهود است. در اواخر پاییز و زمستان که درخت برگ ندارد باید سرشاخه های درخت بیمار را معاینه کرد. تشخیص بیماري در جوانه ها تنها به روش رنگ آمیزي و مشاه دهي آنها زیر میکروسکوپ میسر است. روي برگ: سه تا […]

بیماری لکه آجری بادام و مبارزه با آن

بیماری لکه آجری بادام و مبارزه با آن

در ایران لکه آجری بادام (لکه آجری برگ بادام) در تربت حیدریه، ارومیه، عجب شیر، آذر شهر، قصر شیرین، قزوین، مشهد، تبریز، مراغه، کاشان، شبستر، گناباد، شیروان و اصفهان و روي بادام کوهی(reuteri Amygdalus (در خرم آباد لرستان دیده شده است.این بیماري در تمام مناطق بادام کاري استان فارس به چشم می خورد و در بیشتر مناطق بادام خیز کشور شایع است. علائم نشانه هاي لکه آجری بادام روي برگ بادام نخست به صورت لکه هایی بی شکل و سبز متمایل به زرد ظاهر می شود، بعداً سبزینه ي برگ در محل لکه ها که معمولاً گوشه دار و با حاشیه ي مشخص هستند زایل شده، به رنگ زرد در آمده ، به تدریج که قارچ عامل بیماري پیشروي، رشد […]

بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان میوه ی هسته دار

بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان میوه ی هسته دار

شانکر سیتوسپورایی ، این بیماري که به آن شانکر دایمی نیز گفته می شود در کشور هاي آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلستان، آلمان و . . . شیوع دارد و به درختان گیلاس، زردآلو، هلو، شلیل، آلو، گوجه وبسیاري از درختان دیگر حمله می کند. در ایران اولین بار در سال ۱۳۲۵ اسفندیاری این بیماري را روي گیلاس در کرج گزارش کرد. بیماري شانکر سیتوسپورایی درختان میوه ي هسته دار بیشتر در باغهاي استان آذربایجان غربی و شرقی، تهران، خراسان، گرگان و مازندران مخصوصاً در مناطق سرد و کوهپایه های این استان ها شیوع دارد. خسارت بیماري روي گیلاس در آذربایجان شرقی بیشتر از دیگر درختان میوه ی هسته دار است. علائم بیماری علائم بیماري شانکر سیتوسپورایی  روي سرشاخه ها، سیخک […]

1 2 3 4 53