ads
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

حشره‌كش سيستميك ايميداكلوپرايد

حشره‌كش سيستميك با اثر تماسي گوارشي براي ضدعفوني بذر، خاک و پيت وسم‌پاشي شاخ و برگ از گروه نيکوتينوئيدها

نام انگلیسی : Imidacloprid، نام فارسی :ايميداكلوپرايد

فرمول شیمیایی : C9H10ClN5O2

رنگ : بی رنگ کریستالی
فرمولاسيون:
1. گائوچو Gaucho % 70 WS
2. كنفيدور Confidor w/v %35 SC
تاریخ ثبت: ثبت موقت اوليه 14/10/77 براي ضد عفوني بذر پنبه عليه تريپس تمديد لغايت 86 (1)؛ ثبت موقت اوليه 11/8/83 براي مدت سه سال مبارزه با بيماري‌هاي ويروسي سيب زميني(1)؛ ثبت موقت اوليه 2/9/83 براي مدت سه سال مبارزه با ناقلين و كنترل بيماري ويروسي كركي تاپ چغندر قند (1)؛ ثبت موقت اوليه 26/11/77 عليه پسيل پسته تمديد لغايت 86 (2)؛ ثبت موقت اوليه 24/2/75 عليه شته توتون تمديد لغايت 87 (2)؛ ثبت موقت اوليه 4/4/80 عليه شته جاليز در مزارع پنبه تمديد لغايت 86 (2)؛ ثبت موقت اوليه 18/4/80 عليه پروانه مينوز مركبات در خزانه تمديد لغايت 86

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: روي گیرندهای نیکوتینک استیل کولین در سيستم عصبي مرکزي حشره اثر مي‌گذارد. ایمیدا درگياه بصورت سيستميك از ريشه جذب و بصورت اكروپتالي درگياه منتشر مي‌شود. ایمیداچربي دوست است ولي تا حدي نيز در آب حل مي‌شود. خاصيت چربي دوستي به آن، این اجازه را مي‌دهد كه از قشر مومي سطح برگ عبور كند(خاصیت نفوذی) و خاصيت آبدوستي سبب مي‌شود كه در شيره گياه به جريان بيفتد. خاصيت سيستميك ایمیدیاگیاه نيز باعث مي‌شود كه اثر آن با بارندگي و شسته شدن در سطح گياه از بين نرود. خاصيت تماسي ایمیدا براي آفات مختلف و حشرات مفيد (حشرات گرده افشان و بند پايان شكارگر) خطرناك است. ایمیدا روي سيستم عصبي حشره بصورت مهار(Blocking) تقريبا كامل و غير قابل برگشت در ناحيه پس سيناپسي در گيرنده هاي نيكوتينيك استيل كولين اثر مي‌كند، خاصيت آبگريزي (Hydrophobicity) اين تركيب براي نفوذ آنها به سيستم عصبي مركزي حشرات اهميت زيادي دارد.

موارد مصرف در ايران:
پسيل در پسته 4/0 در هزار(2)، شته در توتون 25/0 ليتر در هکتار(2) ، پروانه مينوز مركبات [cc 300 روغن در 100 ليتر آب در دو نوبت سم‌پاشي به فاصله 10 روز]، تريپس در پنبه به مقدار 5 در هزار براي ضد عفوني بذر پنبه (1)، ناقلين بيماري‌هاي ويروسي در سيب زميني با استفاده از روش ضد عفوني بذر به مقدار 5/28 گرم براي يك صد كيلو بذر سيب زميني (1)، ناقلين بيماري‌هاي ويروسي در چغندر قند بطريقه ضد عفوني بذر به مقدار 1000 گرم براي يك صد كيلو بذر چغندر قند(1)

موارد مصرف در ساير كشورها:
شته‌ها در بسترهاي کشت گياهان زينتي، خزانه گياهان زراعي و گياهان گلداني، کاهو (ضدعفوني بذر)؛ ويروس زردي چغندر، شته کلم در کلم (Collards) به روش ضدعفوني بذر، کلم پيچ به روش ضدعفوني بذر؛ سفيد بالك گلخانه در خزانه‌ها، بسترهاي کشت گياهان زينتي، گياهان گلداني؛ کک در چغندر، مگس چغندر در چغندر به روش ضدعفوني بذر؛ شته سيب زميني و هلو در کلم بروکلي و انواع کلم‌ها به روش ضدعفوني بذر؛ سوسک (Pygmy) در چغندرقند به روش ضدعفوني بذر؛ مگس‌های (Sciarid) خزانه‌های کشت و پرورش گياهان زراعي و زينتي و گياهان گلداني به روش محلول پاشي و ضدعفوني خاک؛ حشرات (Springtail) در چغندرقند (ضدعفوني بذر)؛ حشرات (Symphylids) در چغندرقند (ضدعفوني بذر)؛ تريپس در گياهان زينتي داوودي؛ سفيد بالك توتون در بسترهاي کشت و پرورش گياهان زينتي، خزانه‌های گياهان زراعي (ضدعفوني خاک، سم‌پاشي شاخ و برگ)؛ ريشه خوارهاي گياهان زينتي و خزانه‌های کشت و گياهان گلداني

راهنماي مصرف:
•بذرهاي ضدعفوني شده بايد در فصل کشت کاشته شوند.
•بذرها در موقع ضدعفوني بايد عاري از علف هرز و آشغال باشند.
•گياهاني که در خزانه‌های بدون حشره‌کش پرورش مي‌يابند بايد سم‌پاشي شوند.
•براي جذب و حرکت حشره‌کش ضروری است رطوبت خاک و شرايط رشدي گياه مناسب باشد.
•براي به حداقل رساندن مقاومت نبايد بيش از يک بار در سال استفاده شود و با حشره کش‌های مختلف و يا روش‌های ديگر کنترل استفاده شود.
•گرانول پاشي و محلول دهي در کمپوست‌های مرطوب سبب انتقال سریع آن به تمامی قسمت‌های هوايي گياه مي‌شود.
•به مقدار 5 در هزار براي ضد عفوني بذر پنبه عليه تريپس به مقدار 5/28 گرم براي يكصد كيلو بذر براي مبارزه با ناقلين و كنترل بيماري‌های ويروسي سيب زميني به روش ضد عفوني بذر به مقدار 1000 گرم براي يكصد كيلو بذر چغندر قند به كار مي‌رود (1).

احتیاط‌های لازم:
•حداکثر دفعات تیمار بذر يک بار براي هر بسته بذر، اواسط فصل رشد يک بار در سال مي‌باشد.
•حشره‌کش نبايد در کمپوستي که قبلاً با اين حشره‌کش تيمار شده اند استفاده شود.
•براي کاربرد ايميداکلوپرايد در بسترهاي کشت (پيت) باید از فرمولاسیون خاص و دستگاه مناسب واتوماتيک استفاده کرد.
•اين حشره‌کش نبايد روي محصولاتي که انسان و حيوانات مصرف مي‌کنند استفاده شود، کمپوست‌های تيمار شده نبايد مجدداً براي کشت محصولات فوق استفاده شود.
•بذوریا غده های ضدعفوني شده نبايد در تغذيه انسان استفاده شود.
•آخرين نوبت سم‌پاشي براي چغندرقند قبل از بذر افشاني و براي کلم قبل از کاشت مي‌باشد.
•بذر چغندرقند را با استفاده از دستگاه ضدعفونی بذر با حشره‌کش(1) پوشانيده شود.
•فاصله آخرين سم‌پاشي تا برداشت محصول حداقل 21-15 روز

ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 450-150 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان52-31 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 237- 211 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 85 میلی‌گرم بر لیتر
•براي زنبورها خيلي خطرناک مي‌باشد، در موقع گلدهي زماني که زنبورها فعال هستند نبايد استفاده شود.
•در موقع ضدعفوني کمپوست و بستر کشت از آلودگي محيط زيست بايد جلوگيري کرد.
•ضدعفوني بذر براي حيات وحش خيلي خطرناک است.

 

موارد توصيه ایمیداكلوپرايد و گاچودر محصولات كشاورزي

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

درختان ميوه دانه دار  و هسته دار

پسيل گلابي ، شته ها
پروانه مينوز برگ، شته مومي(خوني) سيب

0/7-0/3 لیتردر هزار ليتر آب
0/6-0/4 لیتردر هزار ليتر آب

پسته

پسيل

0/7-0/3 لیتردر هزار ليتر آب

مركبات

شته ها
شپشكها، تريپس، پروانه مينوز برگ، عسلك پنبه و مگس سفیدگلخانه

0/5-0/3 لیتردر هكتار
0/7-0/6 لیتردر هزار ليتر آب

كيوي

شپشكها

0/7-0/6 لیتردر هزار ليتر آب

ازگيل ژاپني

شته ها

0/5-0/3 لیتردر هكتار

انگور

تريپس
زنجره

0/5- 0/4 لیتردر هزار ليتر آب
0/7-0/6 لیتردر هزار ليتر آب

پنبه

شته ها
تريپس
زنجره ها
عسلك پنبه و مگس سفیدگلخانه

0/5-0/3 لیتردر هكتار
50 گرم(Gacho) در 100 کیلوگرم بذر
0/5-0/3 لیتردر هكتار
1-0/7 لیتردر هكتار

آفتابگردان

شته ها و زنجره ها

0/6-0/3 لیتردر هكتار

سويا

شته ها و سن

0/6-0/3 لیتردر هكتار

توتون

شته ها
عسلك پنبه و مگس سفیدگلخانه

0/5-0/3 لیتردر هكتار
0/7-0/6  لیتردر هكتار

سيب زميني

زنجره ها، شته ها ، سوسك كلرادو
ناقلین بیماریهای ویروسی و کرم مفتولی

0/5-0/3  لیتردر هكتار
35-30 گرم(Gacho) در100 کیلوگرم بذر

چغندرقند

شته ها

0/5-0/3 لیتردر هكتار

گياهان جاليزي (گوجه فرنگي، خيار، خربزه، طالبي، هندوانه، فلفل سبز، بادمجان)

شته ها و زنجره ها
عسلك پنبه و مگس سفیدگلخانه و تريپس

0/6-0/3 لیتردر هكتار
0/7-0/3لیتردر هكتار

چاي

زنجره و تريپس

0/7-0/6  لیتردر هكتار

گياهان زينتي

شته ها، تريپس، عسلك پنبه و مگس سفیدگلخانه، شپشكها

0/7-0/3 لیتردر هزار ليتر آب

گندم

شپشک ریشه

35-30 گرم(Gacho) در100 کیلوگرم بذر

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Be sure to read the following:

0