علتش غبارپاشی در آفتابه و یا بخاطر نور مستقیم آفتابه. گیاه رو به محل کم نورتری ببرید و غبارپاشی رو در سایه انجام بدید.