علف‌کش هورموني تو فور-دی (يو46 دی) - گیاه پزشکی

علف‌کش هورموني تو فور-دی (يو۴۶ دی)

تو فور-دی (يو۴۶ دی)

نام انگلیسی : ۲,۴-D

علف‌کش هورموني، سيستميک، انتخابي از گروه فنوکسي استيک اسيد
فرمولاسیون:
۱٫ يو۴۶ دي U 46 D w/v %55 L
۲٫ يو۴۶ دي U 46 D w/v %72 L
۳٫ يو۴۶ دي U 46 D w/v %45 EC
۴٫ يو۴۶ دي U 46 D w/v %48 P
تاریخ ثبت: سال ۱۳۴۷

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر:غير فعال كردن آنزيم ايندول استيك اكسيداز و به دنبال آن افزايش غلظت اكسين در بافتها
نحوه جذب و انتقال درگياه: نوع نمك اين علف‌كش توسط ريشه جذب مي‌شود و نوع استر آن توسط اندام‌هاي هوايي. توفوردي در گياه انتقال(از مسير سيمپلاست) و در نقاط مريستمي تجمع مي‌يابد.
علائم تأثير در گياه: اخلال در رشد گياه، پيچيدگي اندام‌هاي هوايي، تورم در بخشهايي از دمبرگ وساقه و طويل شدن غير متعارف آنها، آويختگي برگ‌ها و در نهايت مرگ گياه
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): هفت روز و بطور معمول در دوزهاي ۱ تا ۵/۱ ليتر در هكتار كمتر از يك ماه

موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ در مزارع گندم و جو ۱ تا ۲ لیتر توفوردی از پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم، برنج  ۳ تا ۵/۱ لیتر توفوردی ۵ تا ۷ برگی شدن برنج، ، ذرت  ۵/۱ لیتر بعد از رویش علف‌ها و ۵ تا ۷ برگی شدن ذرت، سورگوم، نيشکر محلول ۲ تا ۵/۲ درصد و مخلوط با دالاپون، ، اراضي غير مزروعي و تاسيسات صنعتي ۵ لیتر در هکتار در مراحل اولیه رشد علف‌ها

موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ يکساله در گراس، باغات سيب، گلابي، نهالستان‌هاي مخروطيان، مديريت چمن، جوي بهاره، گندم بهاره، جوي زمستانه، يولاف بهاره، چاودار بهاره، يولاف زمستانه، چاودار زمستانه، علف‌هاي هرز آبي در شرايط آبزي، آب يا نواحي کنار آب، نهالستان‌هاي مخروطيان، دولپه اي‌های چندساله در گراس، چمن، باغات سيب، گلابي، نهالستان‌هاي مخروطيان، مناطق چمن كاري شده، جوي بهاره، گندم بهاره، جوي زمستانه، يولاف بهاره، چاودار بهاره، يولاف زمستانه، چاودار زمستانه، مزارع مارچوبه، در آب يا نواحي کنار آب، يولاف زمستانه، چاودار زمستانه، در نهالستانهاي مخروطيان، گياهان هرز چوبي در نهالستان‌هاي مخروطيان و سايرمناطق جنگلي

راهنماي مصرف:

•مقدار مصرف در مزارع گندم ۱ تا ۲ ليتر در هكتار در مرحله پنجه‌زني تا پيش از تشكيل سومين گره در ساقه گندم، در مزارع برنج ۵/۱ تا ۳ ليتر در مرحله ۵ تا ۷ برگي، در مزارع ذرت ۵/۱ ليتر در هكتار در مرحله ۵ تا ۷ برگي ذرت و براي نيشكر ۲ تا ۵/۲ ليتر و در اختلاط با دالاپون
•فرمولاسیون استر اين علف‌كش فرار و حلاليت نوع اسيدي آن در آب كم است. از اين جهت كاربرد فرم نمك آمين اين علف‌كش راحت تر بوده و بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد. كاربرد فرمولاسیون: استر توفوردي امكان فرار اين سم و خسارت به محصولات حساس كشت شده در مزارع مجاور را فراهم مي‌كند.
•مؤثرترين مرحله براي محلول پاشي گياهان چندساله بسته به گونه گياه هرز متفاوت است. براي اطلاع از جزئيات به برچسب سم توجه شود.
•اين علف‌کش به صورت محلول پاشي مصرف مي‌شود. قبل از سم‌پاشي بايد آب از داخل کرت‌ها خارج شود و تا ۲۴ ساعت بعد نيز از ورود آب به کرتها جلوگيري به عمل آيد.
•گل قاصدک در مقابل علف‌کش‌های هورموني نيمه حساس است. به منظور كنترل اين علف هرز در مناطق چمن كاري شده، بايد عمليات سم‌پاشي زماني انجام شود که گياه براي جذب علفکش رشد کافي پيدا کرده باشد.
•علف‌هاي هرز هفت بند و گندمک در مراحل اوليه رويش توسط اين علف‌کش قابل کنترل هستند اما پنيرک نسبت به توفوردي مقاومت نشان مي دهد. البته مديريت صحيح در چمن کاري نقشي مهمتر از کاربرد علف‌کش در کنترل علف‌هاي هرز دارد.
•تأثير توفوردي با دوز توصيه شده روي گاوپنبه و پيچک صحرائي نسبتاً ضعيف است.
•به منظور كنترل علف‌هاي هرز دائمي مي‌توان از علف‌کش توفوردي در زمان آيش و يا پس از برداشت گندم و به هنگام شروع گلدهي علف‌هاي هرز دائمي استفاده کرد. در موقع سفت شدن دانه گندم و در مرحله رويشي مناسب علف‌هاي هرز دائمي نيز مي‌توان از اين علف‌کش استفاده نمود ولي بهتر است در مناطق پنبه کاري از کاربرد توفوردي صرف نظر گردد. به هر حال، انجام اقدامات زراعي و بهداشتي روش بهتري براي حل مشکل علف‌هاي هرز دائمي است.
•در صورت تمايل به كاربرد توفوردي جهت كنترل علف‌هاي هرز دائمي، سم‌پاشي حتي الامکان بصورت لکه اي انجام گيرد. در اين صورت، علف‌کش مذکور به غلظت ۱ درصد با سمپاش‌های پشتي به کار مي رود. افزودن سولفات آمونيوم به ميزان ۱۰ کيلوگرم در هکتار به محلول علف‌كش باعث تشديد اثر سم روي علف‌هاي هرز مي‌شود.
•كاهش دوز مصرفي اين علف‌كش و افزايش دفعات سم‌پاشي (به فواصل ۷ تا ۱۰ روز )مي‌تواند به نحو مؤثرتري علف‌هاي هرز را کنترل نمايد.
•در مزارعي که مورد هجوم علف‌هاي هرز پهن‌برگ سلمه، اسفناج باغي و علف شور قرار گرفته اند مي‌توان علف‌كش توفوردي را بعد از مرحله سفت شدن دانه نيز مصرف كرد. دوزهاي بالا براي علف‌هاي هرز دائمي و يکساله‌های نسبتاً مقاوم نظير سيزاب، غربيلک، هفت بند، گندمک، يونجه باغي و خلر در مراحل اوليه رويش آنها به کار برده مي‌شود.
•ملح آمين توفوردي در شرايطي که علف هرز در حال رشد فعال است در باغات مرکبات قابل مصرف مي‌باشد مشروط بر اينکه منحصراً به صورت هدايت شده روي علف‌هاي هرز به کار برده شود. علاوه براين بهتر است اين فرم در هواي کاملاً آرام و ترجيحاً هنگام عصر مصرف شود و ساير احتياطات کلي در مورد کاربرد علف‌کشهاي هورموني نيز در نظر گرفته شود.
•جهت کنترل پهن‌برگ‌ها معمولاً اين علف‌کش به تنهايي و يا به صورت مخلوط با ساير علف‌کش‌ها نظير آترازين به کار برده مي‌شود. چون نيشکر در منطقه جنوب بصورت تک محصولي کشت مي‌شود، لذا نگراني از بروز عوارض سوء روي محصولات پهن‌برگ وجود ندارد.
•توفوردي براي مبارزه با علف‌هاي هرز پهن‌برگ و دالاپون براي مبارزه با گونه‌هاي باريك برگ در نظر گرفته مي‌شود. مخلوط علف‌کش‌های مذکور را زماني مصرف کنيد که علف‌هاي هرز در حال رشد فعال باشند.
•علف‌هاي هرز آبزي را به هنگام رشد فعال آنها و بين ماههاي ارديبهشت تا شهريور محلول پاشي کنيد.
•حداکثر غلظت سم توفوردي در آب نبايد از ۵ قسمت در ميليون(ppm) تجاوزکند. بدين جهت حد واسط بين زمان سم‌پاشي تا آبياري حداقل بايد ۳ هفته و يا در زماني باشد که غلظت سم در آب به کمتر از ۰۵/۰ قسمت در ميليون کاهش پيدا كرده باشد.
•بطور معمول حداکثر دفعات سم‌پاشي در محصولات زراعي يک بار در سال، در مناطق جنگلي ۲ بار در سال و در مراتع و مناطق چمن كاري شده ۲ يا ۳ با در سال مي‌باشد.
•توفوردي را مي‌توان جهت كنترل علف‌هاي هرز دائمي( مانند پيچک، تلخه و کنگر) حداکثر تا ۲ ليتر در هکتار با نظر کارشناس و در مرحله غنچه دهي و گلدهي علف هرز و پس از دانه بندي گندم مصرف كرد. اين تيمار جهت كاهش توان رويش علف‌هاي هرز در سال آينده توصيه مي‌شود.
•توفوردي نبايد پس از ظهور خوشه گونه‌هاي زراعي باريك برگي كه به منظور توليد بذر كشت شده اند بکار رود.
•توفوردي در مناطق چمن كاري شده و يا در گراسهاي بذر ريز طي ۶ ماه پس از کاشت استفاده نشود.
• حداقل تا يک ماه پس از سم‌پاشي با توفوردي نبايد گونه‌هاي مخروطيان در زمين تحت سم‌پاشي كشت شوند.
•مزارعي كه تحت تنش آب، هواي سرد و يا خشکي هستند نبايد با اين علف‌كش محلول پاشي شوند. در صورتي كه وقوع يخبندان پيش بيني مي‌شود نيز محلول پاشي نکنيد.
•چون اين علف‌كش در ظرف چند ساعت جذب گياه مي‌شود، از اين رو بارندگي تا شش ساعت پس از سم‌پاشي، كارآيي آن را كاهش نخواهد داد.
•آخرين مصرف قبل از ظهور نخستين گره در غلات؛ و شهريور در مورد نهالستان‌هاي مخروطيان است.
•كاربرد اين علف‌كش در غلات زمستانه در اسفند يا فروردين و هنگامي است كه هنوز اولين گره مشخص نيست (GS31). سم‌پاشي در غلات بهاره از مرحله ۵ برگي تا پيش از ظهور نخستين گره (GS 15-31) است.

 

احتیاط‌های لازم:
•كاربرد اين علف‌كش در مزارع گياهان زراعي پهن‌برگ(بخصوص پنبه، گوجه فرنگي، گونه‌هاي زينتي پهن‌برگ، درختان ميوه و تاكستانها) و يا فرار آن از مزارع گندم به مزارع مجاور موجب بروز خسارت در آنها مي‌شود.
•كاربرد اين علف‌كش در گندم و در مراحل قبل از چهار برگي محصول موجب پيچيدگي برگ‌ها در امتداد رگبرگ‌ها خواهد شد و كاهش ارتفاع بوته‌ها مي‌شود. كاربرد آن از مرحله تشكيل گره سوم در ساقه تا خميري شدن دانه گندم، موجب كاهش بازدهي محصول مي‌شود و در بيشتر واريته‌هاي گندم كاربرد آن در مرحله گلدهي محصول باعث تغييرات غيرطبيعي در سنبله گندم و پوك ماندن دانه‌ها مي‌شود. كاربرد اين علفكش پس از حالت خميري تا رسيدن دانه تأثيري در كاهش بازدهي محصول نخواهد داشت.
•كاربرد توفوردي در درجات حرارت پائين ممکن است به گياه برنج آسيب وارد كرده و برگ آنها لوله اي و پيچيده و همانند برگ پياز شوند.
•در مزارع سورگوم و ذرت از مرحله ضهور تاج تا مرحله خميري شدن دانه‌ها از سم‌پاشي خودداري كنيد.
•كاربرد اين علف‌كش در مزارع ذرت ممكن است همراه با عوارضي( بصورت پيچيدگي برگ و خم شدن ساقه) دربوته‌های ذرت باشد که بتدريج مرتفع خواهد شد. در برخي مواقع کاهش ارتفاع ذرت نيز ديده شده است.
•سمپاش مورد استفاده توسط علف‌كش توفوردي بايد قبل از كاربرد جهت ساير مصارف بخوبي شسته شود. در غير اين صورت احتمال بروز خسارت در محصولات حساس وجود خواهد داشت.

ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50،LC50،EC50): 639 تا ۷۶۴ ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، ۴۷۲ تا ۱۰۰۰ ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان.
•كنترل علف‌هاي هرز آبزي توسط توفوردي در استخر‌ها، درياچه‌ها و ساير مكانهاي آبي در صورت وجود ماهي بايد همراه با تطبيق کامل و سخت گيرانه دستوات مربوط باشد.
•براي گياهان عالي آبزي خطرناک است.
•آب آلوده به اين علف‌کش نبايد ظرف ۳ هفته بعد از تيمار جهت آبياري محصولات حساس استفاده شود.
•از ۲ روز قبل تا ۱ روز پس از محلول پاشي گراس را سرزني نکنيد. حداقل به مدت ۱۰ روز پس از محلول‌پاشي زمين پوشيده با گراس‌ها مورد چراي دام قرار نگرفته يا آنها را سرزني نکنيد.
•دامها را حداقل به مدت ۲ هفته و تا زماني كه شاخ و برگ گونه‌هاي سمي(مثل گياه زلف پير) كاملا خشك شده باشند را از نواحي تيمار شده بيرون نگه داريد.

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

[mailpoet_form id="1"]

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۳۲

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *