فرمولاسيون:
1. بايكور Baycor %25 WP
تاریخ ثبت: 13/4/73 ثبت به مدت 3 سال – تمديد لغايت 85
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ايران:
لکه سیاه در سیب (75/0 در هزار)
موارد مصرف در ساير كشورها:
این قارچ‌كش در کنترل سفیدک‌های پودري، زنگ‌ها، لکه سیاه سیب، سياهك‌هاي غلات، لكه برگي سرکوسپورايي و غیره مؤثر است.
راهنماي مصرف:
•برای کنترل لکه سیاه سیب به نسبت 75/0 در هزار (15 گرم در 20 لیتر آب) به كار مي‌رود. سم‌پاشي اول در زمان تورم جوانه‌هاي گل، سم‌پاشي دوم پس از ريزش گلبرگ‌ها و سم‌پاشي سوم 10 روز پس از نوبت دوم صورت مي‌گيرد.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت (LD50، LC50،EC50 ): < 5000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 776 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 14/2 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 7- 8/1میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 4/104میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
bitertanol