تمام مطالب دسته بندی: علف کش
علف‌كش انتخابي دايكامبا (بنول)

علف‌كش انتخابي دايكامبا (بنول)

دايكامبا (بنول) نام انگلیسی : dicamba علف‌كش انتخابي، از گروه بنزوئيك اسيد فرمولاسیون: بنول Banvel %49 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۵۵ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:اكسين مصنوعي نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب توسط ريشه و برگ و ساقه و قابل انتقال در گياه از طريق آپوپلاست و سيمپلاست علائم تأثير در گياه: پيچيدگي اندام‌هاي هوايي و خميدگي شاخه‌های جوان در اثر رشد غير طبيعي. در سويا و پنبه موجب فنجاني شدن برگ‌ها مي‌شود. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): كمتر از دو هفته موارد مصرف در ايران: هرز پهن‌برگ در غلات  ۱۲۵/۰ کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار موارد مصرف در ساير كشورها: علف‌هاي هرز پهن‌برگ يكساله و چند ساله در ذرت، سورگوم، نيشكر، مارچوبه و ساير غلات.كنترل سرخس در چمن زارهاي تفريحي، جنگل، […]

علف‌کش انتخابي دس مديفام (بتانال آ. ام)

علف‌کش انتخابي دس مديفام (بتانال آ. ام)

دس مديفام (بتانال آ. ام) نام انگلیسی :desmedipham علف‌کش انتخابي، از گروه فنيل کاربامات فرمولاسیون: بتانال آ. ام Betanal AM w/v %7/15 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۶۵ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم ۲ نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب توسط برگ‌ها و قابل انتقال در آپوپلاست علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها، خشك شدن برگ‌ها و در نهايت مرگ گياه ظرف ۴ تا ۷ روز در آب و هواي گرم. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۳۴ روز موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز پهن‌برگ، از جمله تاج خروس وحشي و تعداد محدودي از کشيده برگ‌ها در مزارع چغندرقند ۵ تا ۷ لیتردر هکتار راهنماي مصرف: •مقدار مصرف اين علف‌كش ۵ تا ۷ […]

علف‌كش تماسي دس مديفام + فن مديفام + اتوفومزيت ( بتانال پروگرس آ. ام)

علف‌كش تماسي دس مديفام + فن مديفام + اتوفومزيت ( بتانال پروگرس آ. ام)

دس مديفام + فن مديفام + اتوفومزيت ( بتانال پروگرس آ. ام) نام انگلیسی :desmedipham+phenmedipham + ethofumesat علف‌كش تماسي، جزء علف‌كش‌هاي مخلوط مي‌باشد و متعلق به گروه بيس كارباماتها فرمولاسیون: ۱٫ بتانال پروگرس آ. ام (Betanal progress AM) %4/27 EC اين علف‌كش شامل فن مديفام ۶۰ گرم در ليتر، دس مديفام ۶۰ گرم در ليتر و اتوفوموزيت ۶۰ گرم در ليتر است. ۲٫ بتانال پروگرس ا.اف (Betanal progress OF) %4/27 EC اين علف‌كش شامل فن مديفام ۹۱ گرم در ليتر، دس مديفام ۷۱ گرم در ليتر و اتوفوموزيت ۱۱۲ گرم در ليتر مي‌باشد. تاریخ ثبت: فرمولاسیون ۱ : سال ۱۳۷۷ ؛ فرمولاسیون ۲: سال ۱۳۸۴ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:بازدارنده فتوسنتز نحوه جذب و انتقال درگياه: فن مديفام و دس مديفام […]

علف‌کش انتخابي و سيستميک دالاپون (باسفاپون)

علف‌کش انتخابي و سيستميک دالاپون (باسفاپون)

دالاپون (باسفاپون) نام انگلیسی : dalapon علف‌کش انتخابي، سيستميک، از گروه کلروآلکانوئيک اسيد فرمولاسیون: ۱٫ باسفاپون Basfapon %90 P ۲٫ داوپون Dowpon %80 SP ۳٫ داوپون Dowpon %85 WP ۴ . داوپون Dowpon %75 Salt تاریخ ثبت: سال ۱۳۴۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:بازدارنده سنتز چربي، بازدارنده رشد و نمو ريشه و ساقه نحوه جذب و انتقال در گياه: جذب توسط ريشه و برگ و قابل انتقال به صورت آپوپلاست و سيمپلاست و تجمع در بافت‌هاي جوان. علائم تأثير در گياه: آثار علف‌كشي به آرامي ظاهر مي شوند و تا ۱ تا ۲ هفته قابل تشخيص نمي باشند. جلوگيري از رشد و نمو ريشه از جمله عوارض ناشي از كاربرد اين علف‌كش است. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): با دوز مصرفي ۲۲ كيلوگرم […]

علف‌کش انتخابی تيوبنکارب (ساترن)

علف‌کش انتخابی تيوبنکارب (ساترن)

تيوبنکارب (ساترن) نام انگلیسی :thiobencarb علف‌کش انتخابي از گروه تيوکارباماتها فرمولاسیون: ۱٫ ساترن Saturn %50 EC ۲٫ ساترن Saturn %60 G تاریخ ثبت: سال ۱۳۵۳ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:بازدارنده سنتز پروتئين، چربي و فتوسنتز و جلوگيري از رشد جوانه‌های انتهايي نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب توسط كولئوپتيل، مزوكوتيل، ريشه و برگ‌ها علائم تأثير در گياه: رشد اندام‌هاي هوايي گياهچه‌های جوانه زده را متوقف مي‌كند ماندگاري در خاك(نيمه عمر): سريعا توسط خاك جذب شده و آب‌شويي نمي‌شود. نيمه عمر آن ۲ تا ۳ هفته مي‌باشد. موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز در مزارع برنج ۵ تا ۶ لیتر در هکتار راهنماي مصرف: •۵ تا ۶ ليتر در هکتار از فرمولاسیون: EC 50% و به ميزان ۵۰ کيلوگرم از فرمولاسیون: گرانول […]

علف‌کش هورموني تو فور-دی (يو۴۶ دی)

علف‌کش هورموني تو فور-دی (يو۴۶ دی)

تو فور-دی (يو۴۶ دی) نام انگلیسی : ۲,۴-D علف‌کش هورموني، سيستميک، انتخابي از گروه فنوکسي استيک اسيد فرمولاسیون: ۱٫ يو۴۶ دي U 46 D w/v %55 L ۲٫ يو۴۶ دي U 46 D w/v %72 L ۳٫ يو۴۶ دي U 46 D w/v %45 EC ۴٫ يو۴۶ دي U 46 D w/v %48 P تاریخ ثبت: سال ۱۳۴۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:غير فعال كردن آنزيم ايندول استيك اكسيداز و به دنبال آن افزايش غلظت اكسين در بافتها نحوه جذب و انتقال درگياه: نوع نمك اين علف‌كش توسط ريشه جذب مي‌شود و نوع استر آن توسط اندام‌هاي هوايي. توفوردي در گياه انتقال(از مسير سيمپلاست) و در نقاط مريستمي تجمع مي‌يابد. علائم تأثير در گياه: اخلال در رشد گياه، پيچيدگي اندام‌هاي هوايي، تورم […]

علف‌كش انتخابي توفوردی + ام سي پی آ (کمبی فلويد)

علف‌كش انتخابي توفوردی + ام سي پی آ (کمبی فلويد)

توفوردی + ام سي پی آ (کمبی فلويد) نام انگلیسی :MCPA+2.4-D علف‌كش هورموني، نفوذي، انتخابي از گروه فنوکسي استيک اسيد + آريلوکسي آلکانوئيک اسيد فرمولاسیون: ۱٫ يو ۴۶ کمبي فلويد U 46 combi fluid w/v %55 SL ۲٫ يو ۴۶ کمبي فلويد U 46 combi fluid w/v %5/67 SL تاریخ ثبت: سال ۱۳۴۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:علف‌كش هورموني، بازدارنده رشد موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز پهن‌برگ در مزارع گندم، جو ۱ تا ۲ لیتر در هکتار از زمان پنجه زدن تا تشکیل ساقه، برنج، ذرت و نيشكر موارد مصرف در ساير كشورها: علف‌هاي هرز دولپه اي يكساله و دائمي در چمن، مراتع پايدار، جو بهاره و زمستانه، گندم بهاره و زمستانه، يولاف زمستانه راهنماي مصرف: •مقدار مصرف در مزارع […]

قارچ‌كش سيستميك تيابندازول (تكتو)

قارچ‌كش سيستميك تيابندازول (تكتو)

تيابندازول (تكتو) نام انگلیسی : thiabendazole قارچ‌كش سيستميك با خاصيت حفاظتي و معالج از گروه بنزيميدازول‌ها فرمولاسيون: ۱٫ تكتو Tecto %60 WP تاریخ ثبت: ۳۰/۶/۵۳ نحوه اثر: جلوگيري از سنتز بتا توبولين موارد مصرف در ايران: کنترل سیاهک پاکوتاه، مرگ گیاهچه لوبیا ناشي از Rhizoctonia solani ؛ شانکر ساقه سیب زمینی ناشي از Rhizoctonia solani؛ برق‌زدگی نخود و بيماري‌هاي پس از برداشت مركبات. موارد مصرف در ساير كشورها: از تیابندازول به صورت ضدعفونی بذر، خیساندن خاک، اختلاط با خاک، فرو بردن ریشه و میوه در محلول قارچ‌كش و سم‌پاشي شاخ و برگ براي كنترل بيماري‌هاي مختلفي مانند سياهك‌ها، پوسيدگي‌هاي ريشه و غده، پژمردگي‌هاي آوندي از جمله مرگ درختان نارون و بيماري‌هاي پس از برداشت مركبات استفاده مي‌شود. راهنماي مصرف: •سیاهک پاکوتاه […]

علف‌كش انتخابي تری فلوسولفورون متيل (سافاری)

علف‌كش انتخابي تری فلوسولفورون متيل (سافاری)

تری فلوسولفورون متيل (سافاری) نام انگلیسی : triflusulfuron – methyl علف‌كش انتخابي ، از گروه سولفونيل اوره فرمولاسیون: سافاري Safari w/v %60 DF تاریخ ثبت: سال ۱۳۸۰ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده ALS و AHAS، بازدارنده سنتز آمينواسيد و متعاقب آن ممانعت از تقسيم سلول و رشد گياه نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و برگ و قابل انتقال در گياه از طريق آوند چوب و آبكش علائم تأثير در گياه: علائم تأثير ابتدا در بافت‌هاي مريستمي گياه مشاهده مي‌شود. خيلي سريع رشد علف‌هاي هرز را متوقف مي کند و علائم آن را مي‌توان ۵ تا ۱۰ روز بعد ديد. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): سريعاً توسط عوامل بيوشيميايي و شيميايي خاك تجزيه مي‌شود موارد مصرف در ايران: علف‌هاي […]

1 2 3 11