تمام مطالب دسته بندی: کنه کش
حشره‌كش و كنه‌كش تيومتون (اكاتين)

حشره‌كش و كنه‌كش تيومتون (اكاتين)

تيومتون (اكاتين) نام انگلیسی : thiometon حشره‌كش و كنه‌كش سيستميك از گروه فسفره آلي فرمولاسيون: ۱٫ اكاتين Ekatin w/v%25 EC تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره کش عصبی،مهار کننده آنزیم کلین استراز در سیستم عصبی حشرات موارد مصرف در ايران: تريپس، شته، سن سبز و سنك در پنبه، زنجرك سبز و زنجرك ناقل كرلي تاپ و شته در چغندر، شته در درختان ميوه سردسيري، شته‌ها و تريپس‌ها و ساير حشرات مكنده در سويا راهنماي مصرف: •محلول پاشي به ميزان ۱ تا ۵/۱ ليتر در هكتار توصيه مي‌شود •مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد. ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران۱۳۶-۷۳ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان ۹۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي […]

حشره‌كش و كنه‌كش سيستميك  دی متوات (روگور)

حشره‌كش و كنه‌كش سيستميك دی متوات (روگور)

دی متوات (روگور) نام انگلیسی :dimethoate حشره‌كش و كنه‌كش سيستميك و تماسي از گروه فسفره آلی فرمولاسيون: ۱٫ دي متوات Dimethoate w/v %40 EC ۲٫ دي متوات Dimethoate %50 EC ۳٫ دي متوات Dimethoate %46 EC ۴٫ رکسيون Roxion %25 WP ۵٫ روگور Rogor %5 WP تاریخ ثبت: ۶/۸/۴۹ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: اين ماده اثر سريع ناك داون داشته و حشره‌کش عصبی و از مهارکننده آنزیم کلین استراز. موارد مصرف در ايران: شته سبز معمولي و شته سمي غلات، آفات پنبه و چغندرقند، شپشك‌های درختـان ميوه سردسيري، شته‌ها، تريپس و ساير حشرات مكنده سويا، نماتد ساقه يونجه يک در هزار(۱)، مگس های خربزه وجالیز موارد مصرف در ساير كشورها: شته‌ها در كلم بروكلي، انواع كلم‌ها، گياهان زينتي، گندم زمستانه، […]

كنه‌كش تماسي دیکوفول (کلتان)

كنه‌كش تماسي دیکوفول (کلتان)

دیکوفول (کلتان) نام انگلیسی:dicofol كنه‌كش تماسي با كمي خاصيت حشره‌كشي از گروه ارگانوكلره فرمولاسيون: كلتان Kelthane w/v %5/18 EC تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: كنه‌كش عصبی موارد مصرف در ايران: كنه تار عنكبوتي در پنبه [۵/۲ ليتر در هكتار براي پنبه در تيرماه به بعد (۱)]، اشجار جنگلي وغير مثمر [۵/۱ در هزار(۱)] راهنماي مصرف: •برای کنترل کنه در پنبه ۵/۲ ليتر در هكتار از تيرماه به بعد– براي اشجار جنگلي ۵/۱ در هزار •به خاطر کلره بودن حدالامکان از کاربرد آن خوداری شود ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران ۶۹۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان ۲۶۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها ۳/۰ میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی ۱۴/۰ میلی‌گرم […]

حشره‌كش و كنه‌كش تماسي روغن امولسیون شونده (ولك)

حشره‌كش و كنه‌كش تماسي روغن امولسیون شونده (ولك)

روغن امولسیون شونده (ولك) نام انگلیسی : petrolium oils حشره‌كش و كنه‌كش تماسي با اثر تخم كشي فرمولاسيون: ۱٫  Volk % 100 EC ۲٫ ولك Volk %90 L ۳٫ ولك Volk % 83-80 L تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:حشره کش فیزیکی پوشاندن کل سطح بدن حشره و درنهایت مرگ از طریق بستن روزنه‌های تنفسی موارد مصرف در ايران: شپشك‌ها و بعضي از كنه‌ها در درختان براي مبارزه پيش بهاره و بهاره و تابستانه محلول پاشي به ميزان %۵/۱(۱) ، همراه با بعضي از حشره‌کش‌ها به عنوان مويان يا Adjuvant موارد مصرف در ساير كشورها: شته‌ها، كنه‌های تارتن، سفيد بالك‌ها در انواع لوبيا، كلم‌ها، خيار، درختان ميوه،‌ كاهو، گوجه فرنگي، نخود، درختان زينتي؛ شپشك‌های آردآلود در انواع لوبيا،‌ كلم‌ها، خيار، […]

كنه‌كش غير سيستميك سریع پيريدابن(سانميت)

كنه‌كش غير سيستميك سریع پيريدابن(سانميت)

پيريدابن(سانميت) نام انگلیسی:pyridaben كنه‌كش غير سيستميك با اثر ضربتي و دوام طولاني از گروه پيريدازينون فرمولاسيون: سانميت (Sanmite) w/v %20 WP تاریخ ثبت: ۱۸/۸/۷۷ ثبت موقت اوليه – تمديد لغايت ۸۶ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: كنه‌كش غير سيستميك با اثر ضربتي و باقيماندگي طولاني -مؤثر روی تمام مراحل رشدی به ويژه مرحله نابالغ موارد مصرف در ايران: كنه زنگار در مركبات [۴۰ تا ۵۰ گرم در ۱۰۰ ليتر آب] راهنماي مصرف: •برای کنترل کنه در مرکبات به میزان ۴۰ تا ۵۰ گرم در ۱۰۰ ليتر آب (به نسبت ۴/۰ تا ۵/۰ در هزار) به کار می‌رود. ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50،EC50): LD50 براي پستانداران ۸۲۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان ۲۲۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها […]

حشره‌کش و کنه‌کش تدخيني و تماسی پيريميفوس متيل (اکتليک)

حشره‌کش و کنه‌کش تدخيني و تماسی پيريميفوس متيل (اکتليک)

پيريميفوس متيل (اکتليک) نام انگلیسی:pirimiphos methyl حشره‌کش، کنه‌کش تماسي و تدخيني از گروه ارگانوفسفره‌ها فرمولاسيون: اکتليک Actellic %50 EC تاریخ ثبت: ۲۰/۱/۵۷ و ۱۱/۱۲/۵۴ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، مهارکننده آنزیم کلین استراز در سیستم عصبی، سريع الاثر بوده اما در سطح گياه دوام کمتري داشته ولي در سطح مواد جامد دوامش طولاني است. موارد مصرف در ايران: کنه و کرم ميوه‌خوار در خرما ۲ ليتر در هكتار(۱)، حشرات خانگي موارد مصرف در ساير كشورها: مورچه‌ها در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، شته‌ها در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، کاپسيده، گوشخيزک‌ها در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، سوسک آرد و غلات در انبار غله، آفات انباري در انبار غلات، مگس مينوز برگ در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، زنبورهاي اره‌اي در گلخانه‌های زينتي […]

كنه‌كش غير سيستميك و تماسي پروپارژيت (اومايت)

كنه‌كش غير سيستميك و تماسي پروپارژيت (اومايت)

پروپارژيت (اومايت) نام انگلیسی :propargite كنه‌كش غير سيستميك و تماسي از گروه سولفيت فرمولاسيون: اومايت Omite w/v%57 EC تاریخ ثبت: ۲۷/۱۰/۵۲ – ۱۷/۲/۸۰ (ثبت موقت اوليه)‌ عليه كنه قرمز اروپائي درختان سيب – كنه دو لكه اي لوبيا – تمديد لغايت ۸۶ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: كنه‌كش غير سيستميك با اثر تماسي و دوام طولاني ، از طريق تنفس هم بر روي کنه تأثير گذار است . موارد مصرف در ايران: كنه تار عنكبوتي در پنبه و سويا [۵/۱ ليتر در هكتار] و چغندر [يك ليتر در هكتار] ، كنه قرمز اروپايي در درختان ميوه [يك در هزار] ، كنه در پسته [يك در هزار] و حبوبات [دو در هزار]، كنه پاكوتاه درچاي [۵/۱ در هزار]، كنه دو نقطه اي […]

قارچ کش و کنه کش تماسی غیر سیستمیک سولفور

قارچ کش و کنه کش تماسی غیر سیستمیک سولفور

سولفور نام انگلیسی : sulfur قارچ‌كش و كنه‌كش غیرسیستمیک، تماسی و حفاظتي از گروه مواد معدنی فرمولاسيون: ۱٫ گل گوگرد %۹۵ WP ۲٫ الوزال- كوزان %۹۰-%۸۰ WP ۳٫ الوزال- كوزان %۸۰ DF تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ – ۸/۱۱/۸۰ ثبت موقت اوليه (۳) براي كنترل سفيدك سطحي مو – تمديد لغايت ۸۶ نحوه اثر: گوگرد، چندین نقطه اثر بیوشیمیایی دارد. مهم‌ترين اثر گوگرد اختلال در تنفس سلولي است. گوگرد، در زنجيره انتقال الکترون، مانع از انتقال الکترون بين سيتوکروم‌ها شده و در دريافت الکترون با اکسيژن رقابت مي‌کند. علاوه بر این گوگرد ساختمان طبیعی پروتئین‌ها را برهم زده و با فلزات سنگین در داخل سلول قارچ کلات تشکیل می‌دهد. موارد مصرف در ايران:  سفيدک پودري سيب، هلو، شليل، انگور،کدوييان، يونجه، اسپرس، چغندرقند، رز، […]

حشره کش و کنه کش تماسی فلوفنوكسورون (كاسكاد)

حشره کش و کنه کش تماسی فلوفنوكسورون (كاسكاد)

فلوفنوكسورون نام انگلیسی :flufenoxuron حشره‌كش – كنه‌كشي با اثر تماسي و گوارشي از گروه بنزوئيل اوره (IGR) فرمولاسيون: ۱٫ كاسكاد Cascade w/v % 5 DC تاریخ ثبت: ۱۷/۷/۷۴ به مدت ۳ سال ، ۲۶/۱۱/۷۷ تمديد به مدت ۳ سال، عليه پسيل پسته لغايت ۸۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: در سنتز کيتين و پوست اندازي اختلال ايجاد مي کند. موارد مصرف در ايران: پسيل در پسته ۵/۰ در هزار(۱) ، كنه قرمز اروپايي در درختان سيب ۵/۱ در هزار(۱) موارد مصرف در ساير كشورها: کنه‌های گياهي Panonychus, Phyllocoptruta, Brevipalpus, Aculus (مراحل نابالغ)، آفات حشره اي در درختان دانه دار و تاکستان‌ها، مرکبات، چاي ، توتون، ذرت، سويا، سبزجات و گياهان زينتي (g/ha 200-25) راهنماي مصرف: •به مقدار ۵/۰ در هزار عليه […]

1 2 3 4