سوالات متداول گیاه پزشکی

امکان کنترل شیمیایی جودره در مزرعه جو وجود دارد ؟

به طور کلی جواب خیر است، امکان مدیریت شیمیایی جو دره در مزرعه جو در صورتی که جو کاشته شده باشد وجود ندارد، بایستی قبل از کاشت نسبت به سمپاشی علف کش های پیش رویشی و تناوب زراعی که یکی از راه های مناسب برای کنترل جمعیت جودره است

نام عامل بیماری زای خال زدگی گوجه فرنگی چیست؟

بیماری خال زدگی یا Speck، توسط باکتری Pseudomonas syringae pv tomato ایجاد میگردد.

مهمترین مواد برای کشت Xylella fastidiosa چیست و چگونه کشت می شود؟

یک محیط کشت جامد تعریف شده ساده حاوی سیترات و سوکسینات ، سه اسید آمینه (L- گلوتامین ، L- آسپاراژین و L- سیستئین) ، hemin کلرید ، نشاسته سیب زمینی ، صمغ ژلان (GelRite) و نمک های معدنی از رشد سویه های  Xylella fastidiosa که عامل پیرس انگور است پشتیبانی می کند (آلمیدا و همکاران، 2004). در کتاب باکتری شناسی گیاهی در صفحه 251 نوشته شده است که توسط زنجرک بال شیشه­ای و دو درون همزیست دیگر که این پاتوژن را در خود نگه می دارند، به ترتیب ویتامین ها و کوفاکتورها و اسیدآمینه های ضروری را برای این پاتوژن فراهم میکنند که در شیره آوند چوبی گیاه وجود ندارد. این باکتری همچنین در محیط با سیترات و L- گلوتامین به عنوان تنها منابع کربن و ازت رشد کرد. نشاسته سیب زمینی برای رشد باکتری ضروری نبود ، اما در محیط های فاقد hemin کلراید هیچ رشدی مشاهده نشد. آگار وقتی به عنوان عامل ژل استفاده می شود رشد باکتری ها را مهار می کند (آلمیدا و همکاران، 2004).

تفاوت بین Agrobacterium tumefaciens و A. radiobacter در چیست ؟

باکتری A. tumefaciens گرم منفی و غیراسپورزای است ئ بهصورت میله ای کوچک تکثیر می شود و دارای تاژک هایی است که به آن امکان تحرک می دهند. هم هوازی و م غیرهوازی می تواند رشد کند. همه استرین ها دارای پلاسمید موسوم به Ti هستند. تفاوت این دو در این است که آنیلین آبی توسط A. tumefaciens جذب می شود اما توسط A. radiobacter جذب نمی شود. همچنین A. tumefaciens در محیط کشت DIM به طور انتخابی مالاکیت سبز را جذب می کند (کتاب باکتری شناسی گیاهی صفحه ی 198).
علاوه بر این ها، این دو عامل در ژن ها و در استرین های پرآزاد خود با هم متفاوت هستند و هرکدام میزبان های متفاوتی می توانند داشته باشند. و جدایه ای از A. radiobacter وجود دارد که از رشد و بیماری زایی A. tumefaciens  جلوگیری میکند.
 

در داخل سیتوپلاسم سلول Pythium aphanidermatum چه تفاوتی بین ریسه این شبه قارچ با مابقی قارچ ها وجود دارد ؟

پیتیوم یک نوع Oomycete و متعلق به راسته ی Peronosprales است. هیف­ها به صورت هیالین هستند و میسلیوم فاقد دیواره­های عرضی است.
 اختلاف اصلی آن­ها در صفحه 57 کتاب زیست شناسی قارچ­ها مشخص شده است، دستگاه گلژی پیتیوم است که توده­ای از کیسه­ های پن­کیک مانند که ویژه جانوران و اُاُمیکوتا است و با قارچ های دیگر متفاوت است.
تفاوت این شبه قارچ با مابقی قارچ­ها در ادامه مربوط به تجمع زیرکیسه­ها در نوک ریسه است که در شبه قارچها خوشه­ی ریزکیسه انتهایی تشکیل میدهد ولی در قارچهای حقیقی مرکز خوشه ریزکیسه­های انتهایی، هسته ای عاری از ریزکیسه است که از شبکه ای ریز رشته­های اکتینی به همراه ریزلوله­های که از آن عبور کرده تشکیل شده است.
 

چرا به دسته ای از قارچ ها میتوسپوریک می گویند؟ مثال بزنید

قارچهای میتوسپوریک - همچنین به عنوان Deuteromycota ، Deuteromycotina  و deuteromycetes شناخته می شوند - قارچهایی هستند که قادر به تولید اسپورهای جنسی نیستند و بنابراین در یک شاخه جداگانه قرار می گیرند
مثل Septoria, Cercospora, Ascochyta و Pyricularia که به قارچ های کنیدی زا نیز معروفند.

چرا و چطور برخی از قارچ ها مثل Rhizoctonia solani مرحله تولید مثل جنسی و غیر جنسی متفاوتی دارند؟ نام ببرید.

قارچ هایی مثل بازیدیومیست، هاگ­های هاپلوئید تولید ریسه هاپلوئید میکنند، با لقاح، میسلیوم های جفت هسته­ای (N+N) تولید میشود که اندام اصلی قارچ هستند. این ریسه های جفت هسته­ای ممکن است به صورت غیرجنسی تولید هاگ کد که دورابه منجر به تشکیل هسته دیپلوئید شود و ممکن است به صورت میتوز تکثیر شود یا زیگوت کند. زیگوت با کاهش کروموزومی تقسیم می شود و بازیدیوسپورهایی با هسته هاپلوئید تولید میکند.
 
علت تفاوت در تولیدمثل، تولید اسپور و یا اندام تکثیری مناسب در محیط مناسب یا ایجاد سویه­های جدید بیماری زایی  و نوترکیبی جهت سازگاری با محیطی خاص و یا ایجاد آلودگی در میزبانی خاص است که تشخیص آن تنها با استفاده از روش ریسه پیوندی قابل مشاهده است.
 
در ریسه پیوندی، تنها ریسه های هم سازگار به سمت هم جذب می شوند. وجود گروه های ریسه پیوندی در R. solani نشان دهنده تمایز ژنتیکی جمعیت ها در هر گروه ریسه پیوندی است
مثلا سویه ­هایی از گروه ریسه پیوندی یک (AG1) در رایزوکتونیا باعث پوسیدگی بذر و ساقه زیرلپه­ای و سوختگی قسمت های هوایی گیاه می شود اما سویه­های AG2 موجب شانکر در محصولات ریشه ای، ساقه سیمی و وصله قهوه­ای در علف­های چمنی می­شود. با این حال میزان تولید و تناسل در میان هم نژادها در مولفه های جنسی تولید مثل R. solani AG-1 IA به احتمال زیاد منعکس کننده زیست شناسی قارچ در آن محیط خاص است ، نه یک اشاره به سیستم های جفت گیری هموتالیک یا هتروتالیک.

تا کنون از شاخه زیگومایکوتا چند شاخه جدید خارج شده است؟

Zygomycota یا قارچهای zygote یک طبقه ی جدا در kingdom قارچ ها است. اکنون آن ها  بخشی از دو راسته ی Mucoromycota و Zoopagomycota هستند. تقریباً 1060 گونه شناخته شده است.  آنها بیشتر  در خاک یا با مواد گیاهی یا حیوانی در حال پوسیدن زندگی می کنند. برخی از آنها انگل گیاهان ، حشرات و حیوانات کوچک هستند ، در حالی که برخی دیگر با گیاهان روابط همزیستی ایجاد می کنند. هیفهای زایگومایست ممکن است سینوسیتی باشند.

در حال حاضر چند شاخه در علم قارچ شناسی تأیید شده است؟؟ (آپدیت 1399)

طبق آخرین رده بندی قارچ ها، قارچ ها در شاخه های زیر طبقه می شوند
 
 • شاخه ی Caulochytriomycota
 • شاخه­ ی Rozellomycota
 • شاخه ­ی Aphelidiomycota
 • شاخه­ ی Chitridiomycota
 • شاخه­ ی Monoblephramycota
 • شاخه ی Neocalimastigomycota
 • شاخه­ ی Calcarisporiellomycota
 • شاخه ­ی Glomeromycota
 • شاخه­ ی Mortierellomycota
 • شاخه­ ی Mucoromycta
 • شاخه­ ی Entomophthoromycota
 • شاخه ­ی Kickxekomycota
 • شاخه­ ی Zoopagomycota
 • شاخه­ ی Ascomycota
 • شاخه­ ی Basidiomycota
 • شاخه­ ی Entorrhizomycota
 • شاخه ­ی Dictyosteliomycota
 • شاخه ی Myxomycota
 • شاخه­ ی Hyphochytriomycota
 • شاخه­ ی Labyrinthulomycota
 • شاخه­ ی Blastocladiomycota

 
منبع
صانعی، ج.، و رضوی، س. الف. 1399. صول قارچ شناسی (زیست شناسی، رده بندی، ژنتیک). نشر آییز، 112-145.

تفاوت بین هتروتالیسم و هموتالیسم در قارچ شناسی چیست؟

نکته: هوموتالیسم به شرایط داشتن ساختارهای تولیدمثلی جنس های ماده و نر بر روی یک بدنه یا پایه گفته می شود. از طرف دیگر  داشتن ساختار تولیدمثل جنس ماده و نر بر روی پایه های مختلف به عنوان هتروتالیسم شناخته می شود.
هتروتالیسم و هموتالیسم دو نوع از شرایط تولید مثل جنسی هستند که در برخی از جلبک ها و قارچ ها یافت می شود. در homothallism ، تولید مثل جنسی به شرکای مشابه نیاز دارد. در حالی که در هتروتالیسم ، تولید مثل جنسی در دو شریک سازگار اتفاق می افتد. دو تفاوت اصلی بین هتروتالیسم و هوموتالیسم عبارتند از:هموتالیسمهتروتالیسم
تعریف: در این ، پایه ها دوجنسی هستند. به عبارت دیگر ، این شرایطی است که در آن هیف ها از نظر ژنتیکی سازگار هستند و از زیگوسپور ناشی از  دو شاخه میسیلیوم تشکیل می دهند. این زیگوسپورهایی که تولید می کنند مستقل هستند. آنها تحت عمل خود لقاحی قرار می گیرند.تعریف: این شرایطی است که به دو جفت گیر سازگار در تولید مثل جنسی  نیاز دارد ، آنها خود عقیم نیستند. آنها تحت لقاح متقابل قرار می گیرند.
تولید مثل دوجنسی در شرایط یکدستی انجام می شود. ساختارهای تولید مثل ماده ونر هر دو در پایه یا تالوس یکسان وجود دارد. این میزان ترکیبی را کاهش می دهد و اندازه جمعیت را کاهش می دهدتولید مثل تک جنسی صورت می گیرد. ساختارهای ماده و نر در تالوس مختلف وجود دارد. این باعث افزایش اندازه جمعیت و ترکیب مجدد آن می شود.

 
توجه: نمونه هایی از هتروتالیسم: پنی سیلیوم ، Saccharomyces cerevisiae. از طرف دیگر ، گونه آسپرژیلوس نمونه ای از هوموتالیسم است. تفاوت اصلی بین هتروتالیسم و هموتالیسم نوع ساختارهای تولیدمثلی است که بر روی تالوس وجود دارد و اثر تولید مثل.

ایا فسفیت پتاسیم قابلیت اختلاط با مانکوزب رو دارد ؟

طبق مقاله ای با عنوان Effect of potassium phosphite alone and in mixture with fungicides on the control of late blight in tomato crop
اثر فسفیت پتاسیم همراه با قارچ کشی مثل مانکوزب، اثر هردورا نسبت به زمانی که جداگانه استفاده شدند بیشتر میکنه

ااسپور (Oospore) چگونه تشکیل میشود؟

در قارچ های OOmycota با ترکیب شدن گامت نر که آنتریدی (مشابه آسکومایکوتا) و ااوگونیوم (گامت ماده) است، ااسپور تولید میشود. ااسپور ناشی از تولیدمثل جنسی است.

بهترین قارچکش برای مبارزه با آنتراکنوز چیست؟

موثرترین قارچ کش ها برای کنترل، قارچ کش های حفاظتی حاوی کلروتالونیل ، به عنوان مثال ، داکونیل ، محلول های مس حاوی دی استات دی آمونیاک مس (به عنوان مثال ، Liquicop) ، پروپیکنازول (به عنوان مثال ،Banner Maxx II) و قارچ کش سیستمیک تیوفانات-متیل (به عنوان مثال ، Cleary's 3336) ، فقط زیر نظر کارشناس استفاده شود).

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

درصورتی که پاسخ سئوال خود را پیدا نکردید میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم. همچنین با ارسال سئوال خود به ما کمک میکنید تا این صفحه را کامل‌تر کنیم.