نحوه پیوند با قیچی پیوند
قیچی پیوند زنی حرفه ای تایوانی

قیچی پیوند زنی حرفه ای تایوانی

حراج
۷۷,۰۰۰ تومان ۷۱,۰۰۰ تومان