تمام مطالب برچسب : آموزش تکثیر درخت سیب به روش شیاری
تکثیر درخت سیب به روش خواباندن کپه ای

تکثیر درخت سیب به روش خواباندن کپه ای

تکثیر درخت سیب به روش خواباندن کپه ای خوابانیدن نوعی روش ازدیادی است که در آن ریشه های نابجا بر روی ساقه ای تشکیل می شوند که به گیاه مادری متصل می باشد .آنگاه ساقه ریشه دار شده از گیاه مادري جدا نموده وبه عنوان گیاه جدید ریشه دار کشت می شود. این نوع ازدیاد در گیاهانی مانند تمشک و سیاه توت رونده وسیله ای طبیعی برای تولید مثل بوده و در بسیاری از انواع گیاهان نیز می تواند به طور مصنوعی کاربرد  مناسبی داشته باشد .   خوابانیدن کپه ای و شیاری از مرسوم ترین روشهای تکثیر پایه های رویشی  درخت سیب در خزانه هامی باشند اما استفاده از قلمه و کشت بافت نیز در بین مردم عمومیت دارد […]