تمام مطالب برچسب : آموزش چالکود
تغدیه درختان به روش چالکود – روش نوین تغذیه ای درختان میوه

تغدیه درختان به روش چالکود – روش نوین تغذیه ای درختان میوه

تغدیه درختان به روش چالکود – روش نوین تغذیه ای درختان میوه ویژگی و برتری چالکود : ۱ – گیاه به سمت موا غذایی مناسب و خوب ریشته دوانی کرده تا بتواند مواد غذایی مورد نیاز خود را تامین کند دقیقا مانند ما انسان ها که گرمای غذا را حس کرده و به سمت آن جلب می شویم . ۲ – چون غذای اماده شده در چالکود با مصرف کودهای آلی ، سوالفانه و گوگرد اسیدی می باشد ، تحت چنین شرایطی حضور یون های بی کربنات ، فراوان در آب آبیاری به لحاظ حضور فراوان یون هیدروژن در محیط چالکود ، مسئله ساز نیست ، به عبارت دیگر با اسیدی کردن محیط غذایی درخت ، جذب مواد غذایی به […]