تمام مطالب برچسب : آنتراکنوز کدو
شناسایی و کنترل بیماری قارچی آنتراکنوز کدو

شناسایی و کنترل بیماری قارچی آنتراکنوز کدو

بیماری آنتراکنوز کدو  Squash Anthrocnoze  که توسط گونه های مختلف قارچ Colletotrichum  ایجاد میشود این بیماری به هندوانه، خریزه و خیار هم حمله میکند مشخصات بیماری روی برگ جوان لکه های سبز رنگ پریده بوجود می آید که این لکه ها در مرکز قهوه ای رنگ اند.گاهی شدت بیماری به حدی است که در مزرعه منظره سوختگی بوجود می آید و ممکن است این سوختگی با علایم ناشی از بیماری سفیدک دروغی جالیز اشتباه شود.در سطح خارجی میوه و در نقاطی که بیشتر در مجاورت رطوبت است لکه های مایل به سبز ظاهر می گردد که ابتدا سطحی بوده ولی سپس گود شده و به عمق گوشت میوه نفوذ می نماید.گاهی اوقات روی زخم های میوه،قارچ های ساپروفیت رشد می […]