تمام مطالب برچسب : اتال فلورالين
معرفی علف کش انتخابی اتال فلورالين

معرفی علف کش انتخابی اتال فلورالين

علفکشی است دومنظوره، انتخابی، بازدارنده رشد مریستم انتهائی که در خاک کاربرد دارد. اتال فلورالین علفکشی از گروه دی نیتروآنیلین که حتی یک سال بعد از استفاده به گیاه بعدی (در صورت حساسیت) خسارت وارد می کند. برای جلوگیری از خسارت قبل از کشت گیاه بعدی از شخم عمیق استفاده میشود. اتال فلورالین برای کنترل تاجریزی، انواع تاج خروس، سلمه، انواع ارزن وحشی، سوروف، پنیرک، گاوپنبه و قیاق موثر است. اتال فلورالین با نام تجاری سونالان(Sonalan) و فرمولاسیون EC33.3% به بازار عرضه می شود. علف‌کش انتخابي، از گروه دي نيترو آنيلين  فرمولاسیون:  سونالان Sonalan % 3/33 EC  تاریخ ثبت: سال ۱۳۵۵  ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:بازدارنده جوانه‌‌زني و رشد جوانه‌هاي انتهايي (مريستم)، بازدارنده تقسيم سلولي. نحوه جذب و انتقال درگياه: سونالان […]