تمام مطالب برچسب : اتوكسازول
معرفی کنه کش تماسی اتوكسازول

معرفی کنه کش تماسی اتوكسازول

نام انگلیسی : Etoxazole فرمول شیمیایی : C21H23F2NO2 کنه‌کش تماسی – غیر سیستمیک از گروه بازدارنده رشد فرمولاسیون: باروک Baroque                        %۱۰             EC باروک Baroque                w/v  %۱۰             SC تاریخ ثبت: ۲۴/۶/۸۲ ثبت موقت به مدت ۳ سال ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: کنه‌کش تماسی – غیر سیستمیک که بر روی تخم، لارو و پوره مؤثر بوده و بر روی حشرات بالغ   تأثیری ندارد موارد مصرف در ایران: مراحل پورگی کنه قرمز اروپایی در سیب [۵/۰ – ۲۵/۰ در هزار] راهنمای مصرف: روی تخم ، لارو و پوره مؤثر بوده و بر روی حشرات بالغ تأثیری ندارد . به همراه مخلوط بردو مورد استفاده قرار نگیرد . کنه‌کش غیر سیستمیک با تأثیر روی تخم ، لارو و پوره بر روی بالغین تأثیر ندارد . ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50  برای پستانداران ۵۰۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم،LD50  برای پرندگان ۲۰۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای […]