تمام مطالب برچسب : اثرات تنش خشکی در گیاهان
بررسی اثرات اصلی تنش خشکی بر گیاهان زراعی

بررسی اثرات اصلی تنش خشکی بر گیاهان زراعی

خشکی، خطری بزرگ برای توليد موفقيت آميز محصولات زراعی در سرتاسرجهان است. مخصوصا در ایران که میزان بارش حتی در شهرهای پرباران هم کاهش شدیدی یافته و کشاورزان متاسفانه هم چنان از روش های دیمی برای کاشت استفاده می کنند ،  خشکی زمانی اتفاق می افتد که ترکيبی ازعوامل فيزيکی ومحيطی سبب تنش در داخل گياه شده و توليد را کاهش می دهد. اين کاهش در نتيجه تاخير ويا عدم استقرار گياه، تضعيف و يا از بين رفتن گياهان استقراريافته، مستعد شدن گياه نسبت به حمله آفت ها و بيماريهای گياهی، تغييرات فيزيولوژيکی و بيوشيميايی در سوخت وساز گياه، تغييرات در کيفيت دانه، علوفه، الياف، روغن وديگر محصولات اقتصادی گياه به وجود می آيد. خشکی بيشتر يک عامل کاهش دهنده […]