تمام مطالب برچسب : افزایش دهنده رشد گیاه
نقش های اصلی هورمون سیتوکنین در گیاه

نقش های اصلی هورمون سیتوکنین در گیاه

نقش های اصلی هورمون سیتوکنین در گیاه هورمون سیتوکنین محرک رشد گیاه است ، و باعث طویل شدن سلول و حجیم شدن آن می شود  و در نهایت باعث افزایش رشد آن می شود ، این هورمون  با غلظت زیاد از تشکیل ریشه جلوگیری می‌کند و با غلظت خیلی کم به تشکیل ریشه کمک می‌کند.پیری را در برگها به تاخیر می‌اندازد و از ریزش گلها و برگها و میوه‌ها جلوگیری می‌کند. محلول پاشی با سیتوکینین بر روی برگها نسبت رشد ریشه به شاخه را کاهش می‌دهد در حالی که کاربرد آن روی ریشه این نسبت رشد را افزایش می‌دهد. تاثیر سیتوکنین بر رشد بذر کاشته شده : انواع مختلف سیتوکینین‌ها در شکستن دوره خواب تعدادی از بذرهایی که به نور هم […]