تمام مطالب برچسب : انگومک پرتقال
شناسایی بیماری انگومک مركبات و مبارزه با آن

شناسایی بیماری انگومک مركبات و مبارزه با آن

انگومک مركبات که «پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه مرکبات» و «گموز مرکبات» هم نامیده می شود، انتشار جهانی دارد. انگومک مرکبات در مناطق مرکبات کاری ایران در استانهای مازندران، فارس، کرمان، هرمزگان، کهلیلویه و بویر احمد، و خوزستان گزارش شده است. این بیماری بیشتر در خزانه ها و باغهای مرکبات قدیمی که درختان آنها روی پایه پرتقال یا لیمو پیوند شده اند، خسارت وارد می سازد. بررسیهای اکبر پور و بنی هاشمی نشان دادند که در جهرم ۱۰ درصد خاکهای خزانه های مرکبات به بیمارگرهای مومن مركبات آلوده هستند و حداقل خسارت این بیماری در باغهای مرکبات ۵ درصد تعداد درختان است نشانه های بیماری علایم بیماری انگومک مركبات بیشتر روی طوقه و تنه، ریشه و گاهی میوه و برگ […]