تمام مطالب برچسب : ایده ی گوتنمبرگ
نظریه ی گیاه شناسی گوتنمبرگ (Gutenberg)

نظریه ی گیاه شناسی گوتنمبرگ (Gutenberg)

نظریه ی گیاه شناسی گوتنمبرگ (Gutenberg) گوتنمبرک گیاهان را بر اساس فاصله ی سلول های مریستمی از سلول های مرکزی ( سلول های بنیادی پایدار ) ، به دو نوع باز (Open type) و بسته (Closed Type) تقسیم نمود ، در نوع بسته ، سلول های بنیادی مریستم های مختلف بلافاصله در مجارت سلول های مرکزی جدا و متمایز می گردند ، در این دو دسته از گیاهان قرار می گیرند ، یک دسته از گیاهان تک لپه مانند گندم و ذرت ، سه گروه سلول بنیادی شامل سلول های بنیادی مشترک  کورتکس و پروتودرم ، سلول های بنیادی استوانه ی آوندی و سلول های بنیادی مولد کلاهک دارند . سلول های ویژه کلاهک در ریشته کالیپتروژن نامیده می شود […]