تمام مطالب برچسب : ایمازاتاپیر (پرسوئیت)
علف کش انتخابی ایمازاتاپیر (پرسوئیت)

علف کش انتخابی ایمازاتاپیر (پرسوئیت)

ایمازاتاپیر (SL 10%) علف کش انتخابی، سیستمیک با خاصیت ابقایی از گروه ایمیدازولینون می باشد. این علف کش بازدارنده سنتز زنجیره جانبی اسیدهای آمینه و استوهیدروکسی اسیدسیتتاز می باشد. ایمازاتاپیر از طریق برگ و ریشه جذب می شود و قابلیت انتقال در آوندهای چوب و آبکش را نیز دارد، از طرفی در مریستم های انتهایی نیز تجمع می یابد. علائم تاثیر در گیاه: توقف رشد، زردی و سپس نکروزه شدن بافت ها، مرگ جوانه ها و ارغوانی شدن برگ ها و ساقه ها و در نهایت مرگ تدریجی گیاه را در پی خواهد داشت. ماندگاری در خاک ۱ تا ۳ ماه می باشد. افزایش سولفات آمونیوم و یا فریگیت به محلول تهیه شده برای سم پاشی خاصیت جذبی را توسط […]