تمام مطالب برچسب : بوریک اسید چیست
تاثیرات اسید بوریک بروی گیاهان

تاثیرات اسید بوریک بروی گیاهان

بور یکی از عناصر مهم برای ادامه حیات جانداران است ، این عنصر در رشد طولی ریشه ها نفش اساسی دارد و در افزایش راندمان متابولیسم اسیدهای نوکلئیک و هیدروکربورها، ساخت دیواره سلولی، متابولیسم فنل ها و اکسین ها، جوانه زنی و رشد لوله گرده و افزایش تحمل گیاه در برابر بیماری ها و سرما فعالیت می کند