تمام مطالب برچسب : بیمارگر ویروسی(Tobacco Mosaic Virus (TMV
شناسایی و کنترل بیماری ویروسی موزاییک تنباکو (توتون)

شناسایی و کنترل بیماری ویروسی موزاییک تنباکو (توتون)

(Tobacco Mosaic Virus (TMV عامل خسارت به گیاهانی چون توتون، گوجه فرنگی ، فلفل و بادمجان هستند مشخصات بیماری نشانه های موزاییک تنباکو در گیاهان مختلف متفاوت است. بروز نشانه ها به شکل های مختلف مانند موزاییکی شدن، لکه لکه شدن، زردی، کوتولگی، پیچیدگی و سوختگی می باشد. این نشانه ها تحت تاثیر عوامل محیطی هستند، به طوری که ممکن است در برخی موارد نشانه ها بارز و در موارد دیگر نهفته باشند. نشانه ها در شرایط خنک در جوانه های گیاهان مهار شده و تا زمانی که به مکانی گرم منتقل نشوند خاموش می مانند. سن و نژاد گیاه عواملی دیگر در تاثیرگذاری میزان بروز این بیماری هستند. برخی از نشانه های ذکر شده برای موزاییک تنباکو (توتون ) می […]