تمام مطالب برچسب : بیمارگر Fusarium oxysporum sp. Cepae
شناسایی و کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و پایه پیاز

شناسایی و کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و پایه پیاز

پوسیدگی فوزاریومی ریشه و پایه پیاز توسط قارچ خاکزاد فوزاریومی Fusarium oxysporum sp. Cepae ایجاد میشود نام بیماری به انگلیسی Onion Fusarium Basal Rot نشانه های اولیه بیماری روی برگ به شکل پیچیدگی، زردی و سوختگی قابل مشاهده است. علائم از نوک برگ آغاز شده و به سمت پایین ادامه پیدا می کند. یکی دیگر از نشانه های بارز بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه و طبق پیاز، پژمردگی عمومی بوته می باشد. غده های آلوده قهوه ای و آبدار شده و این پوسیدگی از قسمت پایینی ساقه به سمت پایه گیاه حرکت می کند. می توان با برش عرضی غده، قهوه ای شدن لایه بیرونی را مشاهده نمود. غده آلوده توخالی و ضعیف شده و در بعضی مواقع روی آن ها بافت قارچی […]