تمام مطالب برچسب : بیماری زنگ ذرت
شناسایی و روش کنترل بیماری زنگ ذرت

شناسایی و روش کنترل بیماری زنگ ذرت

Puccinia sorghi قارچی است که عامل بیماری زنگ ذرت است مشخصات بیماری به دنبال یک دوره هوای خنک و مرطوب با درجه حرارت بین ۱۶-۲۱ درجه سانتیگراد ، رسوبات رنگی زردی در دو طرف برگهای ذرت ایجاد می شوند. ذرات گرد و قهوه ای زنگ در هر نوار ، اسپورهای زنگ زدگی جدید هستند. خسارت برگهای آسیب دیده زود قهوه ای می شوند و از بین می روند. گیاهانی که بر اثر زنگ خسارت میبینند ضعیف شده و باعث تولید گیاهان و گیاهان سالم نمی شوند. جلوگیری از خسارت قارچ های زنگ در آب و هوای گرم همچنان در خاک پایدار هستند و توسط باد به راحتی پخش میشوند بنابراین قارچی هوازاد نیز است. برخی از انواع مقاومت ژنتیکی در این […]