تمام مطالب برچسب : بیماری سفیدک پودری (نمدی) هلو
بیماری سفیدک پودری (نمدی) هلو و دیگر درختان هسته دار

بیماری سفیدک پودری (نمدی) هلو و دیگر درختان هسته دار

سفیدک پودری (نمدی) هلو ، نخستین بار توسط مرحوم اسفندیاري در سال ۱۳۲۶ در ایران گزارش شد. سفیدك پودري هلو به شبرنگ و شلیل نیز حمله میکند. این بیماري در نهالستانهاي درختان مذکور بهشدت شیوع دارد و خسارت هنگفتی به آنها وارد میسازد. علائم بیماری علائم سفیدک پودری (نمدی) هلو در تمام طول سال روي درختان آلوده مشاهده میشود. در اوایل بهار چند هفته پس از باز شدن برگها تا اواخر تابستان نشانهي بیماري روي برگ و میوه کاملاً مشهود است. در اواخر پاییز و زمستان که درخت برگ ندارد باید سرشاخه های درخت بیمار را معاینه کرد. تشخیص بیماري در جوانه ها تنها به روش رنگ آمیزي و مشاه دهي آنها زیر میکروسکوپ میسر است. روي برگ: سه تا […]