تمام مطالب برچسب : بیماری میوه به
بیماری لکه فابریایی میوه به و مبارزه با آن

بیماری لکه فابریایی میوه به و مبارزه با آن

لکه فابریایی که به آن لکه برگی «به» نیز گفته می شود، در بیشتر کشورها شیوع دارد. این بیماری علاوه بر «به» به درختان گلابی هم حمله می کند و میزبانهای اصلی آن گلابی و به هستند، ولی به تعداد زیادی از گونه های دیگر وردسانان از جمله از گیل هم حمله می کند. لکه فابریایی برگ در نواحی با آب و هوای گرم و مرطوب و بارندگی فراوان بیشتر شایع است و شدت بیماری در خزانه ها زیاد است. این بیماری در ایران، از مازندران روی به گزارش شده، ولی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته، در باغهای گلابی ایران چندان شایع نیست. نشانه های بیماری نشانه های بیماری بیشتر روی برگ بروز می کنند، ولی روی میوه و […]