تمام مطالب برچسب : بیماری های درخت خرمالو
علت زرد شدن و ریزش برگ های درخت خرمالو

علت زرد شدن و ریزش برگ های درخت خرمالو

علت زرد شدن و ریزش برگ های درخت خرمالو حساسیت های مربوط به  درخت خرمالو را می توان در مواردی چون زهکشی ضعیف و نامناسب خاک ، کمبود اکسیژن در خاک ، آب ماندگی در پای درخت و هم چنین آبیاری بی رویه خلاصه کرد. آبیاری های زیاد و غرقابی موجب پوسیدگی ریشه و طوقه درخت در اثر بیماری های قارچی می شود که  در نتیجه آن زرد شدن برگ ها را به دنبال دارد. خاک فشرده و قلیایی و آب دارای کربنات سبب کمبود آهن می شود که علائم آن در برگ های جوان ظاهر می شود و اصلاح خاک می تواند فورا این شرایط را بهبود ببخشد. درختان خرمالو دوره های کوتاه خشکی را به خوبی تحمل می […]