تمام مطالب برچسب : بیماری های درخت گردو
بیماری سوختگی باکتریایی گردو (بلایت گردو) و نحوه مبارزه با آن

بیماری سوختگی باکتریایی گردو (بلایت گردو) و نحوه مبارزه با آن

سوختگی باکتریایی گردو که به آن باکتریوز گردو، بلایت گردو، پوسیدگی مغز گردو و نقطه سیاه گردو هم گفته می شود در بیشتر کشورهای جهان شیوع دارد و خسارت زیادی وارد میکند نشانه های بیماری روی برگ : تمام قسمت های برگ ممکن است مورد حمله قرار گرفته و بعد از ایجاد عفونت، نقاط یا لکه های ریز، آبگز و براق را ایجاد کنند. به تدریج لکه ها بزرگ تر شده و سرانجام بافت برگ میمیرد که با مرگ بافت رنگ آن قهوه ای تیره میشود. آلودگی در لبه ی برگچه های جوان در حال رشد ممکن است شدید تر باشد. روی سنبه نر: تا زمانی که سنبله حالت غیرفعال دارد و رشد کافی نکرده است مورد حمله قرار نمیگیرد. […]