تمام مطالب برچسب : بیماری های مهم سیب در ایران
شناسایی سفیدک پودری سیب و نحوه مبارزه با آن

شناسایی سفیدک پودری سیب و نحوه مبارزه با آن

بیماری سفیدک پودری سیب بیماری سفیدک پودری سیب، هرجا که درختان سیب می رویند یا کشت میشوند، سفیدک پودری سیب هم شیوع دارد. شدت این بیماری از ناحیه ای به ناحیه دیگر تغییر میکند. سفیدک پودری در خزانه های سیب معمولا شدید و خسارت آن زیاد است. این بیماری به پاجوشها درخت هم شدیدا حمله کرده و در ایران نشانه های بیماری معمولا روی میوه دیده نمی شود. کنترل این بیماری سخت و مدیریت مبارزه با آن باید با دیگر بیماری های شایع در باغ تلفیق شود.سفیدک پودری در سال ۱۳۷۶۷، در چند ناحیه ارومیه به صورت همه گیر در آمد. خسارت بیماری در سمیرم هم زیاد گزارش شده است. نشانه های بیماری سفیدک پودری سیب بیماری میتواند به برگ، […]