تمام مطالب برچسب : بیماری های ویروسی ذرت
شناسایی و کنترل بیماری های ویروسی ذرت

شناسایی و کنترل بیماری های ویروسی ذرت

موزاییک سبزردی کوتولگی ذرت و موزاییک کوتولگی ذرت و موزاییک خط سفید ذرت از مهم ترین بیماری های ویروسی ذرت هستند که نام های انگلیسی آن ها Maize Chlorotic Dwarf Virus, Maize Dwarf Mosaic Virus, and Maize White Line Mosaic Viruses  می باشد بروی تمام ذرت های شیرین، علوفه ای دیده میشود و گستره ی جهانی دارد مشخصات بیماری های ویروسی ذرت وقتی گیاهان ذرت به خوبی رشد نکنند و خاک با نیتروژن به مقدار زیادی کوددهی شود، ویروس ها می توانند مشکل ساز شوند. علاوه بر رشد کند و آهسته ، ویروس کوتولگی سبزردی باعث ایجاد برگهای جدید مایل به زرد که غالباً با لکه های قرمز در حاشیه برگ همراه است. وقتی به ویروس موزائیک کوتوله ذرت آلوده […]