تمام مطالب برچسب : بیماری های ویروسی نخود فرنگی
شناسایی و کنترل بیماری ویروسی موزاییک توته ای نخود فرنگی

شناسایی و کنترل بیماری ویروسی موزاییک توته ای نخود فرنگی

بیماری ویروسی موزاییک توته ای نخود فرنگی یا Pea enation mosaic virus که به نخود فرنگی، لوبیا و سویا حمله میکند این بیماری توسط شته ها منتقل میشود مشخصات بیماری در نخود فرنگی اولین علایم بصورت روشن شدن رگبرگها در برگهای اطراف جوانه انتهایی بوته دیده می شود که بتدریج حالت موزائیکی به خود می گیرد که در بیشتر مواقع بصورت لکه های ریز کلروتیک در برگها می باشد که نسبتاً شفاف است و نور از آن عبور میکند. اصطلا حاً به آنها دریچه می گویند. نیز در پشت برگ و در روی رگبرگها برجستگی های متورمی دیده می شود که گاهی اوقات شبیه برگ هستند وبه آنها توته (enation) می گویند. خسارت بیماری این برجستگی ها ممکن است روی […]