تمام مطالب برچسب : بیماری ویروسی در کاهو
شناسایی و کنترل بیماری ویروسی موزاییک کاهو

شناسایی و کنترل بیماری ویروسی موزاییک کاهو

  موزاییک کاهو ، در سالهای اخیر علائم بیماری ویروسی شامل موزاییک، زردی، بدشکلی و کوتولگی درسطح وسیعی ازمزارع کاهو شایع شده است. ویروس موزاییک کاهو (lettuce mosaic virus (LMV از بیماریهای مخرب و مهم اقتصادی است که متعلق به جنس Potyvirus و خانواده Potyviridea می باشد مشخصات بیماری روی گیاهان جوان ، برگها پیچ خورده و تا حدودی تا می شوند و رشدشان کند میشود. هنگامی که گیاهان بالغ آلوده می شوند ، لکه های زرد و سبزروی برگهای پیرتر رشد می کنند و برگهای بزرگ نزدیک سرکاهو ممکن است پیچ خورده شود. رشد جدید متوقف و یا کند میشود خسارت بیماری مانند سایر ویروس های گیاهی ، ویروس موزائیک کاهو با سیگنال ژنتیکی در گیاه دخالت می کند. […]