تمام مطالب برچسب : بیماری پوسیدگی سفید در کاهو
شناسایی و کنترل بیماری قارچی پوسیدگی نرم کاهو

شناسایی و کنترل بیماری قارچی پوسیدگی نرم کاهو

عامل بیماری Lettuce Leaf Drop ( پوسیدگی نرم کاهو ) قارچی به نام Sclerotinia sclerotiorum و S. minor است که معروف به پوسیدگی نرم (Soft rot)  و یا پوسیدگی سفید (White mold) است مشخصات بیماری مشخصه بیماری اسکلورتینیا وجود اسکلورتینیای سیاه و کوچک قارچ است. گیاهان به طور طبیعی تا چند روز پس از یک دوره باران خنک که باعث ایجاد شرایط بسیار مرطوب خاک می شود ، رشد می کنند. ابتدا برگهای بیرونی شروع به پژمرده شدن می کنند. دیگر شخصه معمول بیماری های اسکلورتینیایی وجود میسلیوم سفید و پنبه مانند قارچ در زمانی که شرایط محیطی مساعد باشد مانند هوای سرد و مرطوب. کل گیاه کاهو می تواند توسط قارچ مورد حمله قرار گیرد که به صورت رشد […]