تمام مطالب برچسب : بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پسته
بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پسته و مبارزه با آن

بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پسته و مبارزه با آن

پژمردگی ورتیسیلیومی در نواحی معتدل جهان به طور وسیع شیوع دارد و به درختان میوه خشکباری مثل بادام، گردو و پکان خسارت وارد میکند، این بیماری در درختان بادام “مغز سیاه” نامیده می شود و موجب زیان زیاد به درختان جوان بادام می شود. این بیماری بروی فندق گزاش نشده است. نشانه های بیماری نشانه مزمن پژمردگی ورتیسلیومی درختان پسته، زوال تدریجی است. این نشانگان عبارتند .. رنگ پریدگی برگها، کاهش رشد و نمو سرشاخه ها، کاهش تعداد برگها روی سرشاخه ها گونه ای که در مراحل آخر به نظر می رسد برگها در انتهای سرشاخه ها مجتمع شده باشند سرانجام کاهش حجم تاج پوشش درخت. نشانه های حاد و شدید بیماری روی یک یا چند شاخه در یک طرف […]