تمام مطالب برچسب : بیماری گیاهچه میری مرکبات
بیماری گیاهچه میری مرکبات و مبارزه با آن

بیماری گیاهچه میری مرکبات و مبارزه با آن

بیماری گیاهچه میری در بیشتر خزانه های بذری مرکبات در شمال و جنوب کشور شیوع دارد و زیان آن زیاد است. آلودگی در خزانههای بذری نارنج در دزفول تا ۴۰ درصد هم گزارش شده است نشانه های بیماری نشانه های تیپ گیاهچه میری در سطح خاک روی طوقه گیاهچه ها (دان نهالها) پدیدار می شوند. بافتهای جوان و حساس طوقه گیاهچه ها در سطح خاک فاسد، قهوه ای رنگ شده، گیاهچهها خشک می شوند. اگر گیاهچه میری بر اثر Rhizoctonia solani باشد ریشه های گیاهچه های بیمار نیز دچار پوسیدگی می شوند. بیمارگرهای گیاهچه میری می توانند موجب پوسیدگی یا فساد جوانه های بذر پیش از سبز شدن هم بشوند که در این حالت درصدی از بذرهای کاشته شده در […]