تمام مطالب برچسب : بیماری pea wilt
کنترل و شناسایی بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود فرنگی

کنترل و شناسایی بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود فرنگی

بیماری بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود فرنگی ، Pea Wilt یا یا زردی نخود فرنگی که توسط فوزاریوم و دیگر قارچ های خاکزاد ایجاد میشود به نخود فرنگی و سایر گلها و سبزی جات حمله میکنند و در سراسر جهان یافت میشود مشخصات بیماری بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود فرنگی قادر است در هر مرحله­ ای به گیاه حمله کند. سه هفته بعد از کاشت می­توان علائم را در گیاهچه مشاهده کرد. برگهای قدیمی تر پایین روی گیاه نخود شروع به زرد شدن می کنند. اگر بیماری پیشرفت کند ، ریشه پوسیدگی می کند که باعث می شود کل گیاه به آرامی پژمرده شود و بمیرد. زمانی که یک گیاه مشکوک را از خاک خارج میکنید، ریشه های از بین رفته ای […]