تمام مطالب برچسب : بیماری Sclerotinia sclerotiorum
شناسایی و کنترل بیماری کپک سفید لوبیا

شناسایی و کنترل بیماری کپک سفید لوبیا

بیماری قارچی خاکزاد کپک سفید لوبیا با عاملی به نام Sclerotinia sclerotiorum که به پوسیدگی سفید لوبیا نیز معروف است و در آب و هوای معتدل بروز میکند    مشخصات بیماری رشد گیاهان طبیعی است تا زمانی که هوا بارانی می شود درست بعد از آنکه غلاف تشکیل میدهند غلاف های نزدیک به سطح زمین وصله های سفید و سیاه کتانی که حالتی خشک و نازک دارند خسارت کپک سفید لوبیا با از بین رفتن غلاف توسط بیماری، لوبیا غیرقابل خوراک می شود گیاه ممکن است رشد طبیعی خودش را حفظ کند اما دانه های لوبیا در داخل غلاف پوسیده میشوند جلوگیری از شیوع بیماری اطمینان حاصل کنید که گردش هوا و نور کافی به گیاهان می رسد، کنترل علفهای هرز […]