تمام مطالب برچسب : تفاوت کوهای ماکرو و میکرو
توجه به تفاوت بین کودهای ماکرو و میکرو

توجه به تفاوت بین کودهای ماکرو و میکرو

توجه به تفاوت بین کودهای ماکرو و میکرو مهمترين عامل در حاصل خيزی خاك، كود دهی است. بطوري كه مطالعات انجام شده طی سه دهه گذشته بيانگر آن است كه ٣٣ الی ٦٠ درصد افزايش توليدات كشاورزی مدیون مصرف كود در زمين های كشاورزی بوده است . به عبارت ديگر كاربرد اصلی كود macr و micro به منظور تأمين نياز غذايی گياهان جهت حداكثر بهره وری از خاك است. عناصر مورد نیاز گیاهان ، از نظر نیاز غذایی گیاه به دو دسته کود میکرو و کود ماکرو تقسیم می شوند که در حال حاضر انواع کود میکرو یا کود کم مصرف که شامل : آهن – روی – منگنز – مس – بر–نیکل– مولیبدن و انواع کود ماکرو یا پر مصرف که […]