تمام مطالب برچسب : جلوگیری از خسارت نماتد
شناسایی و کنترل خسارت نماتد مولد گره در بامیه

شناسایی و کنترل خسارت نماتد مولد گره در بامیه

نماتد مولد گره در بامیه  –  Meloidogyne incognita نماتد عامل گره ریشه در شرایط گرم و M. hapla  در شرایط اب و هوایی سرد است بامیه نسبت به بقیه گیاهان زراعی به نماتد بسیار حساس است مشخصات بیماری نماتدهای گره ریشه ، کرم های کوچک است که در خاک زندگی می کنند و وقتی از ریشه بامیه به عنوان محل زندگی استفاده میکنند به انگل گیاه تبدیل می شوند. اغلب نماتد ها از طریق صدمات کوچک وارد ریشه بامیه می شوند. با افزایش تعداد آنها ، ریشه های تغذیه کننده کوچک از بین می رود و ریشه های نابجای زیادی تولید میگردد خسارت بیماری در خسارت ناشی از نماتد مولد گره در بامیه  گیاهان به طورآهسته رشد کرده و در […]