تمام مطالب برچسب : خسارت به برگ گوجه فرنگی
شناسایی و کنترل بیماری سفیدک پودری گوجه فرنگی

شناسایی و کنترل بیماری سفیدک پودری گوجه فرنگی

بیماری سفیدک پودری گوجه فرنگی توسط قارچ هایی به نام های Leveillula taurica   و Erysiphe lycopersica  ایجاد میشود بیماری در شرایط آب و هوایی خشک بیشتر دیده میشود در ابتدا خسارت بیماری به شکل رنگ پریدگی‌های دایره‌ای، کوچک و حدود نیم سانتی‌متر می باشد که به مرور زاویه دار شده و لکه های آفتاب‌سوخته ایجاد می‌کند. بارزترین علامت بیماری به صورت پیدایش بافت‌های سفید یا خاکستری روی بخش‌های آلوده و غالباً سطح رویی پهنک برگ می باشد. در صورت وجود رطوبت، بیماری در دو سمت برگ گسترش می یابد و باعث پیچیده شدن و خشک شدن برگ‌های آلوده می‌شود. بیماری روی بخش‌های دیگر بوته تاثیر مستقیمی نمی‌گذارد، ولی با از بین رفتن بافت سبز گیاه، کمیت و کیفیت محصول نیز […]