تمام مطالب برچسب : راهنما ی سمپاشی درختان
راهنما و نکات سمپاشی گیاهان – سمپاشی آگاهانه – قسمت ۲

راهنما و نکات سمپاشی گیاهان – سمپاشی آگاهانه – قسمت ۲

راهنما و نکات سمپاشی گیاهان – سمپاشی آگاهانه – قسمت ۲ در ادامه ی بحث مربوط به سمپاشی آگاهانه گیاهان ۳ – رعایت دوره ی کارنس : به فاصله زمانی مجاز بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ، دوره کارنس میگویند ، به عنوان وقتی بروی قوطی یا بطری سم نوشته شده است دوره کارنس ۱۴ روزه ، یعنی از زمان سمپاشی به مدت ۱۴ روزه نباید میوه را چید و مورد استفاده قرار داد حتی اگر میوه را هم بشورید باز هم اثر سم در میوه وجود دارد دانستن دوره ی کارنس چه کاربردی دارد ؟  وقتی توع آفت شناسایی شد نوع بسته به دوره ماندگاری میوه بروی گیاه ( دوره کارنس ) مشخص میکند ، به عنوان مثال […]