تمام مطالب برچسب : زرد شدن برگ به
سبزردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن در خاک

سبزردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن در خاک

در ایران سبزردی آهن که به کمبود آهن یا کلروز آهن هم معروف است در بسیاری از باغهای سیب، گلابی و به که خاک آن ها قلیایی است و حاوی مقدار زیادی کربنات کلسیم است شیوع دارد. نشانه های بیماری بارزترین نشانه سبزردی آهن، رنگ پریدگی و زردی برگهاست، بدین ترتیب که بخشهایی از پهنک برگ در بین رگبرگها زرد می شود، ولی رگبرگها تا مدتی همچنان سبز باقی می مانندو در مراحل بعدی رگبرگها هم زرد و سرانجام بافت مردگی در حاشیه برگها پیدا می شود. برگهای زر شده کوچک تر و نازک تر از برگهای سالم هستند. سبزردی نخست در برگهای جوان دیده می شود علت این واقعه، تمرکز ۸۰ درصد آهن در کلروپلاست موجود است و در […]