تمام مطالب برچسب : زرد شدن برگ های اسفناج
شناسایی و کنترل بیماری ویروسی بلایت (سوختگی) اسفناج

شناسایی و کنترل بیماری ویروسی بلایت (سوختگی) اسفناج

ویروس موزاییک خیار یا CMV عامل خسارت به طیف زیادی از گیاهان زراعی و سبزی است از جمله ایجاد بیماری ویروسی بلایت (سوختگی) اسفناج و در شرایط آب و هوایی گرمسیر یافت میشود و توسط شته ها منتقل میگردد مشخصات بیماری در گیاهان جوان ، CMV باعث می شود که برگها به طور پیچیده شوند و رشد آرامی دارند. وقتی گیاهان بالغ اسفناج آلوده می شوند ، تکه های رگه رگه زرد و سبز روی برگهای رشد می کنند و برگهای جدید نزدیک به مرکز ممکن است کوچک ، زرد و پیچیده باشند.   خسارت بیماری مانند سایر ویروس های گیاهی ، ویروس موزائیک خیار با سیگنال های ژنتیکی در گیاه تداخل می کند. برگهای خسارت دیده توسط ویروس نمی […]