تمام مطالب برچسب : سفیدک کرکی یا داخلی پیاز
کنترل و شناسایی سفیدک کرکی یا داخلی پیاز

کنترل و شناسایی سفیدک کرکی یا داخلی پیاز

  سفیدک کرکی یا داخلی پیاز را Peronospora destructor, که عاملی قارچی است ایجاد میکند این بیمارگر به سیر، پیاز و موسیر حمله میکند مشخصات بیماری علائم اولیه بیماری گیاهی سفیدک کرکی یا داخلی پیاز روی برگ به صورت لکه های رنگ پریده و طولی بروز می کند. اندازه این لکه ها بین ٣ الی ٣۰ سانتی متر متغیر است. با توسعه بیماری بافت قارچی خاکستری یا صورتی رنگ روی سطح برگ رشد می کند. با پیشرفت بیماری برگ ها رنگ پریده، زرد و در نهایت خشک می شوند. برگ های خشک شده روی غده ها باقی می مانند. در شرایطی که میزان آلودگی بسیار شدید باشد، نقاط کوچک و سیاه رنگ در بین بافت های قارچی تشکیل می شود. شرایط […]