تمام مطالب برچسب : سمپاشی با فنوترين
حشره کش تماسی فنوترين (سوميترين)

حشره کش تماسی فنوترين (سوميترين)

فنوترين نام انگلیسی :phenothrin فرمول شیمیایی : C23H26O3 حشره‌كش تماسي، گوارشي از گروه پايرتروئيدها فرمولاسيون: سوميترين Sumithrin % 1/0A اسپري حشره‌كش تاریخ ثبت: ۲/۶/۶۶ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، با اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلولهای عصبی، با اثر ضربه ای موارد مصرف در ايران: آفات خانگي و بهداشت عمومی موارد مصرف در ساير كشورها: آفات بهداشتي مثل کنه‌ها و پشه‌ها، Pediculus humanus شپش انسان (Calicidae) ، مگس خانگي، کک‌ها و Lectularius راهنماي مصرف: •به صورت قوطي‌های تحت فشار( اسپري )خانگي براي کنترل آفات خانگي استفاده مي‌شود. •اغلب اسپري‌های خانگي اشتعال زا هستند، لذا رعايت احتياط ضروري است. •اين سم حاوي ۲۰% ايزومر سيس و ۸۰% ايزومر ترانس از فنوترین است. ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، […]