تمام مطالب برچسب : سم ديوران + بروماسيل
علف‌کش انتخابي ديوران + بروماسيل (کراوار)

علف‌کش انتخابي ديوران + بروماسيل (کراوار)

ديوران + بروماسيل (کراوار) نام انگلیسی:diuron + bromacil ديوران + بروماسيل علف‌کش انتخابي با طيف وسيع از گروه فنيل اوره+ اوراسيل فرمولاسیون: کراوار Krovar %80 WP تاریخ ثبت: سال ۱۳۵۶ موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز در باغات مرکبات ۶/۱ تا ۸/۴ کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار راهنماي مصرف: •ميزان مصرف بسته به نوع خاک و گونه علف‌هاي هرز ۶/۱ تا ۸/۴ کيلوگرم ماده مؤثره در هکتار قبل از رويش علف هرز. •جهت تأثير علف‌کش رطوبت مناسب زمين ضروری می باشد.