تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی تري فلوسولفورون متيل
علف‌كش انتخابي تری فلوسولفورون متيل (سافاری)

علف‌كش انتخابي تری فلوسولفورون متيل (سافاری)

تری فلوسولفورون متيل (سافاری) نام انگلیسی : triflusulfuron – methyl علف‌كش انتخابي ، از گروه سولفونيل اوره فرمولاسیون: سافاري Safari w/v %60 DF تاریخ ثبت: سال ۱۳۸۰ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده ALS و AHAS، بازدارنده سنتز آمينواسيد و متعاقب آن ممانعت از تقسيم سلول و رشد گياه نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و برگ و قابل انتقال در گياه از طريق آوند چوب و آبكش علائم تأثير در گياه: علائم تأثير ابتدا در بافت‌هاي مريستمي گياه مشاهده مي‌شود. خيلي سريع رشد علف‌هاي هرز را متوقف مي کند و علائم آن را مي‌توان ۵ تا ۱۰ روز بعد ديد. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): سريعاً توسط عوامل بيوشيميايي و شيميايي خاك تجزيه مي‌شود موارد مصرف در ايران: علف‌هاي […]