تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی زینب (ديتان زد)
قارچ کش تماسی زینب (ديتان زد)

قارچ کش تماسی زینب (ديتان زد)

زینب نام انگلیسی : zineb قارچ‌كش تماسي با اثر حفاظتي از گروه اتيلن بيس دي‌تيوکاربامات‌ها فرمولاسيون:  ديتان زد ۷۸ Dithan Z -78 (80%) WP تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ نحوه اثر: دي‌تيوکاربامات‌ها به عنوان بازدارنده آنزيمي عمل كرده و با اتصال به گروه سولفيدريل، آنزيم‌هاي مختلف از جمله آنزيم‌هاي تنفسي را از کار مي‌اندازند. موارد مصرف در ايران:  آنتراکنوز گردو، سفيدک داخلي انگور، سفيدک داخلي چغندر، سفيدک داخلي توتون درخزانه، لکه شکلاتي باقلا و کنه نقره‌اي مرکبات موارد مصرف در ساير كشورها: زينب قارچ‌كشي وسيع‌الطيف است که به جز سفيدک‌هاي پودري و سياهک‌ها بر عليه ساير بيماري‌هاي قارچي مي‌توان از آن استفاده کرد. سم‌پاشي با زينب در رفع کمبود روي نيز مؤثر است. زينب بر عليه کنه‌ها نيز مؤثر بوده و براي کنترل […]