تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی كادوزفوس (راگبی)
نماتد کش تماسی و گوارشی كادوزفوس (راگبی)

نماتد کش تماسی و گوارشی كادوزفوس (راگبی)

كادوزفوس نام انگلیسی : cadusafos فرمول شیمیایی : C10H23O2PS2 نماتدكش تماسي و گوارشي فرمولاسيون:  راگبي Rugbi 10%‌ G تاریخ ثبت: ۱/۹/۷۸ ثبت موقت تمديد لغايت ۸۷ در باغات چاي؛ ۳/۲/۸۰ ثبت موقت تمديد لغايت ۸۶ در باغات پسته نحوه اثر: اختلال در سیستم عصبی از طريق مهار آنزیم استیل کولین استراز Acetyl cholinesterase. موارد مصرف در ايران:  نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته و نماتد مولد زخم ریشه در چای. راهنماي مصرف:  •نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته: محلول‌پاشي خاك باغات پسته به نسبت ۱۵ گرم در هر متر مربع •نماتد مولد زخم ریشه در چای: محلول‌پاشي خاك باغات چاي به نسبت ۵ گرم در هر متر مربع. ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 1/37 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، ۱۶ میلی‌گرم بر […]