تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی كلروپيرفوس متيل
حشره کش و کنه کش تماسی كلروپيرفوس متيل (رلدان)

حشره کش و کنه کش تماسی كلروپيرفوس متيل (رلدان)

كلروپيرفوس متيل نام انگلیسی : chlorpyrifos methyl حشره‌كش و كنه‌كش تماسي، گوارشي و کمي خاصيت تدخيني از گروه فسفره فرمولاسيون: رلدان Reldan % 50 EC تاریخ ثبت: ۱۷/۳/۷۸ به مدت ۳ سال ۳۰/۲/۸۱ (۱). تمديد لغايت ۸۷ ، ۲۸/۹/۸۴ به مدت ۳ سال عليه كرم سيب ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، مهار کننده آنزیم کلین استراز موارد مصرف در ايران: زنجرک خرما ۲ در هزار(۱) ، کرم سيب ۵/۱ در هزار(۱) موارد مصرف در ساير كشورها: آفات انباري غلات، ضدعفوني انبار غله قبل از بهره برداري راهنماي مصرف: •كاربرد آن روي غلات در رطوبت كمتر از ۱۴% و در دماي پائين انبار توصيه مي‌شود. •ممكن است حشره‌كش از سطح دانه غلات در اثر تهويه مداوم هوا از بين رود كه […]