تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی پيريدابن
كنه‌كش غير سيستميك سریع پيريدابن(سانميت)

كنه‌كش غير سيستميك سریع پيريدابن(سانميت)

پيريدابن(سانميت) نام انگلیسی:pyridaben كنه‌كش غير سيستميك با اثر ضربتي و دوام طولاني از گروه پيريدازينون فرمولاسيون: سانميت (Sanmite) w/v %20 WP تاریخ ثبت: ۱۸/۸/۷۷ ثبت موقت اوليه – تمديد لغايت ۸۶ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: كنه‌كش غير سيستميك با اثر ضربتي و باقيماندگي طولاني -مؤثر روی تمام مراحل رشدی به ويژه مرحله نابالغ موارد مصرف در ايران: كنه زنگار در مركبات [۴۰ تا ۵۰ گرم در ۱۰۰ ليتر آب] راهنماي مصرف: •برای کنترل کنه در مرکبات به میزان ۴۰ تا ۵۰ گرم در ۱۰۰ ليتر آب (به نسبت ۴/۰ تا ۵/۰ در هزار) به کار می‌رود. ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50،EC50): LD50 براي پستانداران ۸۲۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان ۲۲۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها […]